Kezdőlap

Fanghné Gyujtó Isabella,

regény- és beszélyirónő, leánya sepsi-martonosi Gyujtó Lajosnak, ki 1849-ben hires proklamácziójával magára vonta a figyelmet; a kis Izabella, ki 1843-ban Parajdon, Udvarhelymegyében, hol akkor atyja bányahivatali ellenőr volt, született, már 12 éves korában kezdett irogatni; a szabadságharcz alatt, mint piczi leány minden akkori éneket megtanult és lelkes kis honleánynak ismerték Nagyszebenben, hol ez időben szüleivel lakott. Szülei a szabadságharcz után bár sok anyagi veszteséget szenvedtek, mégis sok áldozattal és nagy gonddal nevelték leányukat. Több nyelvet értett és a mit más nyelven olvasott és megnyerte tetszését, azt gyakran átfordította magyarra. Sok időt áldozott a zenére, melyre kiváló hajlamot érzett. 1863-ban férjhez ment kőszeghi Fangh István m. kir. bányahivatali ellenőrhöz. Sok csapás érte, egymás után vesztette el édes anyját, férjét (1879. nov. 17.) és atyját; vigasztalásul itt maradtak gyermekei s tolla. 1885-ben költözött fel gyermekeivel Kolozsvárról Budapestre, hol 1890-ben a Divat-Szalon belmunkatársa, majd társszerkesztője lett. Tagja az erdélyi irodalmi társaságnak.

Eleinte kisebb elbeszélésekkel lépett föl 1874-ben a kolozsvári lapokban Lépessy Gáspár álnévvel s különösen a Fővárosi lapokba dolgozott, hol 1880 óta évenkint saját neve alatt is több elbeszélése s tárczája jelent meg, ezenkivül a Magyar Szalonba, Magyar Bazárba, Ország-Világba sat. Összesen körülbelől 60-70 elbeszélést irt és egy nagyobb regényt Norina cz. a P. Naplóba és jelenleg a Divat-Szalonban a Divat-czikkeket ő irja.

Munkái:

1. A multak árnyai. Regény. Bpest, 1883. (Ism. Főv. Lapok 44. sz.)

2. Az életből. Elbeszélések. Kolozsvár, 1884. (Ism. Élet és Irodalom.)

3. Legjobb otthon. Regény. Bpest, 1887.

4. Őszi hangulat. Elbeszélések. Bpest, 1892.

Arczképe megjelent a Magyar Szalonban, Magyar Bazárban, Athenaeum Naptárában és Faylné könyvében.

M. Könyvészet 1884.

Faylné-Hentaller Mariska, A magyar Irónőkről. Bpest, 1889. arczk. (Kőnyomat Mayerhofertől.)

Corvina 1892. 31. sz. Gyászjelentés és önéletrajzi adatok.