Kezdőlap

Farkas Benő,

ev. ref. lelkész, szül. 1826-ban Komáromban iparos szülőktől; az algymnasiumot szülővárosában, a bölcseletet és theologiát Debreczenben végezte; azután Békésen a városi elemi népiskolában tanított. 1848-49-ben honvéd-hadnagy volt és az erdélyi hadjáratban harczolt; jelen volt Vasvári Pál elesténél is; a szabadságharcz után Komáromban az evang. ref. algymnasiumban tanár, majd ugyanott és Hetényben Végh Mihály esperes mellett segédlelkész; 1867-ben a tűzvész megsemmisítette irományait; e romlás után jutott az ekecsi (Komáromm.) rendes lelkészi állomásra, hol 1886. jan. 16. meghalt.

Tudósításokat irt a Vasárnapi Ujságba Hetényről (1855-56.); ő közölte Hetényben (1857. 38. sz.) Csokonainak Lillához, Komáromban 1798. márcz. 12. irt levelét az eredeti kéziratból.

Prot. Egyh. és Isk. Lap 1886. 4. sz. (Nekrol.)