Kezdőlap

Farkas Ferencz (farkasfalvi),

ügyvéd, szül. 1785. márcz. 30. Fehérgyarmaton Szatmármegyében; középiskoláinak elvégezte után jogot hallgatott és a Brunswick gróf futaki és csereviczi uradalmainak ügyésze volt. Egy búvárharang feltalálása által tette nevét emlékezetessé.

Gazdasági s műipari czikkeket irt a Társalkodóba (1835.), a Kémlőbe (1836.), az Ismertetőbe (1840-1841.), a Műiparba (1841.), a Gazdasági Tudósításokba (1841.), a M. Gazdába (1841-48.), a Hasznos Mulatságokba (1842.), az Orvosi Tárba (1842.) és a Természetbarátba (1848.)

Munkái:

1. A világ ritkasági avagy a természet és mesterség remekjei. Németből magyarázta. Pest, 1807. Hat rézmetszéssel.

2. Az éjnek diadalma vagy a tündér lelkek. Rövid történetek az igazság szájából. Pest, 1808.

3. Kotzebue Ágoston szindarabjai. Magyarázta. Pest, 1809. (Az őrző angyal, A fájától nem messze esik a gyümölcs, A világ kormánya a szeretet. Ebben az a nevezetes, hogy ezek nem szindarabok, hanem novellák.)

4. Azon pátens felől, mely Bécsben költ. 20. febr. s az egész országlásban 15. márcziusban lett közönségessé. Felelet ezen kérdésekre: Mit vesztünk vele, hogy a bankónak csak ötöd részét fizeti ki a Felség? Mit nyernénk vele, ha azt egész értékben ki-fizetné? Hely n., 1811. (Ugyanez latinúl. Hely n., 1811. Az Előszó Kassán kelt. Ism. Allg. Liter. Zeitung 1812. IV. 552. l.)

5. Neue Erfindung. Delphin. Hely és év n. (Buvárgép, melylyel 1820. okt. 1. a bécsi uszodában sikerrel tettek kisérletet.)

6. Javallat a kettős mássalhangzók egyes jegyeiről. Pesten szept. 1. 1840. (Egy lithogr. lap.)

7. Sáfárkodó magyar gazda. Feleletűl a gazdasági egyesület által 1839. évre feltett azon kérdésre: Miután ujabb törvényeink engedelméből hazánk minden részein létesülhet tagosztály, mit tegyenek a nagyobb és kisebb birtoku gazdák és mindazok, kik magok mivelik földeiket, hogy ezen változás által a műveltebb és igy több hasznot igérő gazdálkodás nemére minő kevesebb költséggel s biztosan juthassanak, tekintetbe vévén a föld minéműségét, éghajlatot, vásári s egyéb körülményeket, jelesen pedig a téli s nyári istállóztatást, mennyire tagosztály által a közlegelő vagy épen megszünik, vagy megszükíttetik. Pest, 1841. Két kötet.

8. Egy nemzeti magyar hitelbanknak és élelem biztosító intézetnek tervezett szabályai. Buda, 1841. (Ism. Athenaeum 1842.)

9. Szerencse utja, vagy életbölcsesség. Franklin Benjamin nyomán a nép számára kidolgozta. Bpest. 1844. (Népszerű Könyvtár I. Kiadja az Iparegyesület és M. Ember Könyvtára I. 1863.)

Katona, Historia Critica XLII. 581.

Oesterreichische National-Encyclopädie, Wien, 1835. II. 103.

Ponori Thewrewk József, Magyarok Születésnapjai 34.

Szinnyei Repertóriuma III. Természettud. és Könyvészete.

Petrik Bibliographiája.