Kezdőlap

Farkas Ferencz (királyhegyi),

theologiai doktor, vovadrai cz. püspök, székesfehérvári nagyprépost, szül. 1786. szept. 22. Székesfehérvárott szegény sorsú szülőktől; tanulmányait szülővárosában végezte s ugyanott a papnövendékek közé lépett; 1809-ben áldozó pappá szenteltetett föl. Wurum, Kopácsy és Szucsics székesfehérvári püspökök mellett titkári hivatalt viselt: egyszersmind az ottani papnevelőben 20 évig tanár volt. 1828-ban székesfehérvári kanonokká s 1838-ban nagypréposttá neveztetett ki. Az egyházi kormányzásban, a székesfehérvári püspöki szék megürültével, mint káptalani főhelyettes két izben hivataloskodott. 1850-ben a székesfehérvári iskolában két ötven pftos szorgalomdíjt alapított. Ezen évben a Leopold-rend keresztjével diszíttetett föl. 1851-ben 18.000 frtos alapítványt tett, hatot a székesfehérvári főegyház, hatot az ottani papnevelőintézet, hatot az összes birodalmi katonai kórházak javára. Különösen kiemelendő ama nagyhírű alapítványa, melylyel Székesfehérvárnak egyik legnagyobb hiányát pótolá; ez az a leánynevelőintézet, melyre ő a megyeház terén álló díszes mintegy 20 ezer pengő forintnyi házát, a mellékkertekkel együtt, ajándékozta és hozzá még harminczezer pengő frtot az intézet tökéletes berendezésére a városnak kézbesített. 1859-ben a székesfehérvári betegek házának ötszáz pfrtot ajándékozott. 1851-ben 'királyhegyi' előnévvel az osztrák birodalom lovagjává kineveztetett. 1859-ben tartá aranymiséjét. Meghalt 1864. márcz. 11. Székesfehérvárt.

Munkái:

1. Méltgs Szalatnyai Fischer István báró urnak, szatmári első érdemes püspöknek örvendetes neve napjára mély tiszteletének jelenségéül. Pest, 1806. (Költemény.)

2. Dicsőségesen uralkodó Ferencz császárnak Magyarország apostoli királyának midőn Szent György havának 6. 1807. az országgyűlésre Budára érkeznék a pesti tanuló ifjuság nevében. Pest. (Költemény.)

3. Assertiones ex universa theologia, quas in regia scient. universitate Pestiensi publice propugnandas suscepit anno 1811. Pest.

4. Hála dall a főtiszt nagys. fő nemes, érdemes úri vendégekhez a székesfehérvári nevendék papság farsangi mulatság alkalmatosságával. Sz.-Fejérvár, 1812. (Névtelenűl.)

5. Honnyi öröm a Fels. császári s királyi austriai főherczegnek Ferencznek Székesfehérvárrra történt jövetelén Szent Mihály havának 14. 1820. Sz.-Fejérvár. (Névtelenűl.)

6. Nméltgú Cziráki és Dienesfalvi Cziráky Antal ur ő kegyelmességének Fejér vármegye fő ispányi székébe 1827 eszt. Szent Mihály hava 26. történt fényes beiktatására. Hely n. (Költ.)

7. Egyházi beszéd a keresztény hazafiúságról, melyet Szent Istvánnak a magyar nemzet első nagy és apostoli királyának ünnepén a székesfehérvári püspöki templomban. Székesfehérvár, 1832.

8. Gyász beszéd, Első Ferencz austriai császár és apostoli magyar király... elhunytán. Székesfehérvár, 1835. (Ism. Guzmics Izidor, Egyházi Tár VIII.)

6. Szabad s kir. Székes-Fejérvár városában, a nő nevelő intézet megnyitása ünnepén mondott beszéd. Mind szent havának 4. 1842. Székesfehérvár.

10. Hála-érzetek, melyeket méltgs Vásonkeői gróf Zichy családnak az 1843. évi september 5. tűzvész károsultak iránti nagylelkűségeért szab. s kir. Székesfejérvár számos tagokból álló küldöttségével nyilvánított (Nagy-Lángon, máj. 28. 1844.) Székes-Fejérvár.

11. A világ egyháza. Székes-Fejérvár, 1850.

12. Sermo ad ill. ac rev. dnum Emericum Farkas episcopum Alba Regalensem... sub solemni in cathedram episcopalem inauguratione die 5. nov. 1851. Székes-Fejérvár.

13. Szellemi világ. Pest, 1857.

14. Anyagi világ. Székesfehérvár, 1858.

15. Főmagasságu és ft. Nagykéri Scitovszky Ker. János urnak, Magyarország herceg primásának... aranymiséje emlékeül mint aranymisés öregségem társának legbensőbb tisztelete jeléűl. Székesfehérvár, 1859. (Költemény.)

Danielik, M. Irók II. 73.

A Testvérhaza Történet-kincsei II. Pest, 1857. arczk.

Vasárnapi Ujság 1859. 15. sz. arczk.

Petrik Bibliogr.

Horvát István Lexicon erud. cz. kézirata a m. n. múzeumban és gyászjelentés.