Kezdőlap

Farkas József,

kegyes-tanítórendi áldozópap és főgymnasiumi tanár, szül. 1844. márcz. 1. Nemes-Viden Somogymegyében; a gymnasium négy alsó osztályát N.-Kanizsán végezte; 1862. szept. 1. a piarista rendbe lépett és egy évet Váczon az ujoncznevelő-intézetben töltött; a gymnasium négy felső osztályát Kecskeméten és Kolozsvárt járta. 1866-67-ben Kis-Szebenben próbaéves tanár volt, 1867-68. és 1868-69. első felében a theologiát hallgatta Nyitrán és Szent-Györgyön (Pozsonym.) 1869. márcz. 30. Szatmárt miséspappá szentelték föl; ugyanazon év elejétől a nagy-károlyi gymnasiumban harmadfél évig s 1871-73-ban Nagy-Kanizsán tanárkodott. Innét Budapestre helyeztetett át, hol az egyetemi előadásokat is hallgatta. 1874. márcz. 4. a magyar, latin és görög philologiából tanári oklevelet nyert. Ezután még hat évig a budapesti k. r. gymnasiumban tanított. 1880-82-ben a kecskeméti rendi növendékek tanulmányi felügyelője s a főgymnasium 7. és 8. osztályának tanára volt. 1880-91-ben Kolozsvárt tanított. 1891-ben a kegyes tanítórendiek tartományi kisgyűlésén az ujoncznevelő intézet mesteréűl megválasztatván, azóta Váczon működik.

Munkái:

1. Kelet ősköltészete. Bpest, 1878.

2. A földmívelés iránti előszeretet és a kereskedés a rómaiaknál. Bpest, 1879. (Különnyomat a bpesti k. t. gymn. Értesítőjéből.)

3. A huzamos eszmék nyilvánulása az ó-kori klassikus népek remekeiben és életében. Bpest, 1880. (Különny. a gymnasium Értesítőjéből.)

4. Néhány jellemvonás a jogtudós Scaevolákról. Kecskemét, 1881. (Különny. a gymnasium Értesítőjéből.)

5. Quintilianus pályaválasztása. Paedagogiai életkép. Kolozsvár, 1883. (Különny. a gymn. Értesítőjéből.)

6. Uticai Marcus Porcius Cato. Élet- és jellemrajz. Kolozsvár, 1886. (Különny. a gymn. Értesítőjéből.)

7. Titus Flavius Vespasianus, különös tekintettel Jeruzsalem pusztulására. Élet- és jellemrajz. Kolozsvár, 1889. (Különny. a gymn. Értesítőjéből.) A 4. 6. 7. sz. a. művek ismertetése az Egyet. Philol. Közlönyben és a Századok következő évfolyamaiban.

Kéziratban: Az ifjabb Plinius élet- és jellemrajza.

Ezeken kívül egyes kisebb irodalmi czikkeket írt a M. Államba (1874. Lubrich Neveléstörténelme I. ismertetése sat. Somogyi álnév alatt.)

Önéletrajzi adatok.