Kezdőlap

Farkas Lajos (József),

kegyes tanítórendi áldozó-pap és tanár, F. Ferencz zalamegyei alispán és Rosty Anna fia, szül. 1752. ápr. 4. Boldogfán Zalamegyében; 1771. okt. 21. Kecskeméten a rendbe lépett; 1774-75-ben Kalocsán a gymnasiumban tanított; 1776-77. bölcselethallgató volt, 1778. a convictorok felügyelőjének kisegítője Pesten; azon év okt. 11. misés pappá szenteltetett föl; 1779. Váczon a Tersianumi convictus felügyelője; 1780-82. theologiát tanult Nyitrán; 1783-84. Veszprémben, 1784-85. Pesten, 1785-90. ismét Veszprémben a humaniorák tanára volt; 1791-92-ben Pesten tanított és egyúttal nevelő volt az Ürményi-családnál; 1793-95. a mathesis tanára Nagy-Károlyban, 1796-99. u. ott rector, 1800-02. ugyanaz Kolozsvárt, 1803-tól 1808-ig egyszersmind kormánysegéd ugyanott; 1809-ben Pestre helyezték át rectornak és a rend tartományi főnöke mellé assistensnek; meghalt ugyanazon év nov. 10.

Munkái:

1. Nagyságos Nagy-Károlyi gróf Károlyi József úrhoz nemes Szatmár vármegyének főispáni székébe lött beiktatásakor, Nagy-Károly, 1794. (Kézirata a m. n. múzeumban.)

2. Méltgs Károlyi grófné Erzsébethez szül. gróf Waldstein asszonyhoz midőn nagys. férje Nagykárolyi gróf Károlyi Jósef ur nemes Szatmár vármegyének főispáni székébe fényes pompával helyheztetne, sz. Jakab havának 8. napján Nagy-Károlyban 1794.

3. Urnapi beszéd, melyet... mondott Nagy-Károlyban 1795. Pest.

Kéziratban: Dissertatio Historico Ecclesiastico critica és F. L. gyűjteményéből való kisebb iratok (a m. n. múzeum kézirattárában.)

Horányi, Scriptores Piarum Scholarum I. 764.

Katona, Historia Critica XLI. 561.

Petrik Bibliogr. és a kegyesrendiek jegyzőkönyvéből (Rulla) Csaplár Benedek szives közlése.