Kezdőlap

Farkas Szerafin (Ferencz),

szent Ferencz-rendi áldozópap, szül. 1842. okt. 6. Győrött középsorsú iparos szülőktől; a gymnasiumot szülővárosában végezte; 1857-ben a Ferencz-rendiek szűz Máriáról nevezett rendtartományába lépett és az ujonczévet Bucsú-Szent-Lászlón töltötte; a bölcseletet Nyitrán és Boldogasszonyban végezte. A theologiát Nagyszombatban két évig, Pozsonyban egyig és Érsekujvárt szintén egyig tanulta; utóbbi helyen 1863-ban ünnepélyes fogadalmat tett és tanárnak alkalmazták a kath. algymnasiumhoz. 1865-ben misés pappá szenteltetett és két évi tanárkodás után 1874-ig a zárda-templomokban hitszónoki tisztet viselt; azután 1884-ig a rendi növendékek theologiai tanára volt. A kötelező tiz év betöltése után egy-két helyt mint praesidens, vagy mint másodházfőnök, utóbb Dinnyésen helyettes lelkészi minőségben négy évig működött. Két év óta Érsekujvárt lakik mint házi lelkiatya.

Czikkei s költeményei a következő lapokban jelentek meg: Idők Tanúja (1874. jan. 3. sz. A kisdedek karácsonyi öröme, 1880. Egyházi krónika sat.), Pápai Lapok (1876-1877. 1886-1887.), Érsekujvár és Környéke (1880.), Magyar Állam (1881. 1883. 1886. 1887. 1889-90.), Korunk (1887.) Székesfejérvár és Vidéke (1888. Porpáczy Pál), Érsekujvár és Vidéke (1891, Körész Kelemen); az István bácsi Naptárába (1877. 1882.) is irt alkalmi költeményeket és a Mátyás Diák humorisztikus lapba (1873.) epigrammákat Lupus névvel.

Munkái:

1. Üdvkoszorú nagys. és főt. Tolnay Antal kanonok s nagy-czenki lelkész névünnepélyére, Sopron, 1871. (Költemény.)

2. Statua vocalis. Honoribus A. R. P. Vitalis Vidovits... Tyrnaviae, 1875. (Hexameterekben.)

3. Carmen Honor. rev. dni Josephi Boltizár... vicarii et caus. aud. generalis. Tyrnaviae 1875.

4. Syncharisticon Honor. M. V. P. Camilli Sántroch; Tyrnaviae, 1876. (Költemény.)

5. Prosphoneticon. Honor. A. R. P. Martiniani Farmady... Provincialis... Tyrnaviae, 1876.

6. Scriptores Ordinis Min. S. P. Francisci Provinciae. Hungariae Reformatae nunc S. Mariae. Posonii, 1879. (Ism. Religio, M. Állam, M. Korona, Irodalmi Szemle, Uj M. Sion, a temesvári Havi Közlöny, Egri Egyházm. Közlöny és a bécsi Gemeinde Zeitung.)

7. Prosphoneticon. Honor. A. R. P. Gaudentii Guggenbichler... Commissarii Visit. Generalis. Posonii, 1884.

8. Genethliaco-onomasticon. Honor. A. R. P. Georgii Martiniani Farmady... provincialis... Posonii, 1884.

9. Statua vocalis. Hon. excell. ill. ac rev. Augistini Roskoványi de eadem... episcopi... dum jubilaeum XXV. annorum episcopatus... Posonii, 1884. (Névtelenül.)

10. Monimentum pietatis... Leo XIII. pontifex maximus... Bpest, 1888. (A szerzet hódolati ódája; csak három példányban nyomatott névtelenül.)

11. A keresztény család. Nagyböjti szent beszédek. Wörner nyomán szabadon dolgozva. Pozsony, 1890. (A jó Pásztor X. évf. melléklete.)

12. Vallási megfontolások. Francziából magyarítá, kiadta Lepsényi Miklós. Pozsony, 1890. (Ism. P. Napló s Religio.)

13. A hit a modern tudománynyal szemben. Irta Mgr. Ségur. Az újabb franczia kiadás után magyarítá; kiadta Lepsényi M. Pozsony, 1891. (Ism. Religio.)

14. A Mária-havi ájtatosságnak eredete, czélja, haszna és terjesztésének módja. Székesfehérvár, 1892. (Névtelenül.)

Szőllőssy Károly, Szerzetes Rendek I. 166. l.

Schematismus Ord. Min. S. Francisci 1868. 1890. és önéletrajzi adatok.