Kezdőlap

Fáy Ágoston (fáji gróf),

főispán és val. belső titkos tanácsos, F. László fia; 1787-ben Abauj vármegye alispánja, utóbb Bereg vármegye administratora s Ugocsamegye főispánja, 1809-ben utódaival együtt grófi rangra emeltetett; meghalt 1818. jún. 10. Fáj helységben 73 éves korában.

Munkája: Cons. Fáy Ágoston ur, t. n. Abauj vármegye elsőbb vice-ispánja, a Kassán 1790-ben martiusnak elsőjén öszve-gyülekezett rendekhez tartott beszéde. (Orpheus I. 1790. Toldy István, A magyar politikai szónoklat kézikönyvébe, Pest. 1866. szintén fölvette.)

Nagy Iván, Magyarország Családai IV. 131.

Kazinczy Ferencz, M. Pantheon (Nemzeti Könyvtár XXXVI. 379.)

Kazinczy Levelezése II. 45. 545. l. és gyászjelentés.