Kezdőlap

Fazekas Sándor,

reáliskolai igazgató-tanár, szül. 1849. nov. 29. Szentesen Csongrádmegyében szegénysorsu ev. ref. szülőktől; a gymnasium hat osztályát szülővárosában, a VII. és VIII.-at Hód-Mező-Vásárhelyen az ev. ref. főgymnasiumban végezte. 1872-75-ig a budapesti egyetemen kiválólag történelmi s földrajzi, mellesleg nyelvészeti, bölcseleti s politikai előadásokat hallgatott. 1875. aug. végén a debreczeni kereskedelmi társulat az általa föntartott kereskedelmi középiskolához, mely most már kereskedelmi akadémiának neveztetik, rendes tanárnak választotta meg; 1877. máj. tanári vizsgát tett. 1882-ben a debreczeni városi reáliskolához rendes tanárnak, 1883-ban pedig ugyanazon tanintézet igazgatójának választatott meg. A debreczeni városi reáliskola 1891. szept. állami kezelésbe vétetvén át, az intézet igazgatóságával csak ideiglenesen bizatott meg és végleges igazgatóvá 1893. jan. 29. neveztetett ki.

A budapesti bölcseleti kar. 1875-ben a Schwartner alapból 100 frt pályadíjjal jutalmazta: A köznemesség szereplése a magyar országgyűléseken Mátyás halálától János király megválasztásaig cz. munkáját, melyből egy kis rész átdolgozva, idézetek nélkül, mint a debreczeni felolvasó körben 1888. jan. 25. felolvasás: Pártküzdelmek az 1525. és 1526. évi országgyűléseken cz. a Debreczen cz. lapban (1888. 34-38. sz.) megjelent.

Társadalmi, közoktatási s tanügyi kérdésekről több czikke jelent meg névtelenül vagy neve alatt a Debreczen-Nagyváradi Értesítőben, Debreczeni Ellenőrben (1885-ben Reáliskolánk ügye, Reáliskolánk gyógyítgatása, névtelenül, sat.), az Ébresztőben, a Nagyváradban (1876-1877. a kereskedelmi szakoktatásról hosszabb czikk) és a Debreczen-Hajdumegyei Közlönyben (1877. II. 5. 7. sz. Az iparos iskoláról és Az iparos-iskola tantárgyai. Programmértekezései a debreczeni főreáliskola Értesítőjében (1883. A történelem tanitása a középtanodákban, különnyomatban is, 1885. Néhány őszinte szó a debreczeni városi reáliskola kiegészítése érdekében, külön nyomatban is, 1887. A latin nyelv a reáliskolákban, Debreczen sz. kir. város reáliskolájának története, tekintettel a többi reáliskolák multjára I. közlés, A németországi reáliskolák fejlődésének vázlata, 1888. II. közlés: A magyar középiskolai oktatás vázlata a XVIII. században, tekintettel a reálirány fejlődésére, 1890. Mire valók a reáliskolák? 1891. Adatok a debreczeni reáliskola államosításának történetéhez.)

Szerkesztette a debreczeni Kereskedelmi Lapokat 1880. jan. 1-től szept. végeig Zalai Márk tanártársával, okt. 1-től egyedül adta ki a lapot és szerkesztette nov. 27-ig; decz. 4-től Kereskedelem és Ipar czímmel 1881. márcz. 26-ig, mikor a lap megszünt; a debreczeni reáliskola Értesítőjét 1883-1884 óta szerkeszti s ebbe az évi történelmi adatokat mindig ő irja.

Magyar Könyvészet 1883. és önéletrajzi adatok.