Kezdőlap

Fehér Gyula,

theologiai doktor, esztergomi plébános, szül. 1858. márcz. 30.; miután a theologiát a bécsi egyetemen elvégezte, 1879-ben mint alszerpap a Sublimeba küldetett; pappá szenteltetett 1880. aug. 16.; theologiai doktor lett 1882-ben; azután segédlelkész volt Esztergomban, 1884-ben az esztergomi papnevelőben tanár, 1885. jún. 25. Esztergom-királyvárosi plébános; 1892. nov. 11. ő felsége udvari t. káplánjává nevezte ki.

Mint a Sz. Gyermekség-Társulat magyarországi igazgatója évenként több füzetet ad ki a tagok számára olvasmányul. E vállalatba s egyebütt több czikket irt.

Zelliger, Esztergommegyei papok 1893. 122. l.