Kezdőlap

Feleki József (nagy-galambfalvi),

ev. ref. lelkész, F. Miklós szinész és Szákfi Szabó Amália szinésznő fia, szül. 1847. júl. 16. Debreczenben; középiskoláit Pesten, Pápán és Nagy-Kőrösön, a theologiai tanfolyamot pedig 1871-ben Pesten végezte; fél évet a müncheni egyetemen töltött, hol Döllingert hallgatta. 1872-ben letette a papi vizsgát és budapesti káplán lett; másfél év mulva a tanári pályára szándékozott lépni, ezért egy évet a lipcsei egyetemen töltött, hol a philosophiai tudományokat hallgatta; 1874. nov. 27. azonban a foktői (Pestm.) ref. egyház megválasztotta lelkészűl és azóta ott működik.

Irodalmi kisérletei 1864-ben a szépirodalmi lapokban jelentek meg s pappá választatásaig alig volt politikai és szépirodalmi lap, melybe valamit ne irt volna. 1873. májusától 1874. júliusig a Prot. Egyh. és Isk. Lap és mellékletének, a Prot. Tud. Szemlének segédszerkesztője volt. Bemutatta és lefordította Legouvének különösen a női és a gyermek-nevelés kérdését tárgyaló munkáit; az utóbbi négy év alatt különösen a csillagászattal, jelesűl Flamarionnal foglalkozott és számos csillagászati tárczát közölt a Nemzetben és a Fővárosi Lapokban; ez utóbbi lapba irt A táncról (1869.), A kommunismus Amerikában és tárczákat (1876.), Legouvé után ford. tárczákat sat. (1877-90.), Az ember egyéni értékéről (1891.). Nyári éj (1892. sat.), A női kérdés (1893.); a Protestáns Szemlébe (1872.); továbbá irt a Vasárnapi Ujságba (1869.), a Prot. Egyh. és Isk. Lapba (1876-77. 1887. A falusi egyházi életből, 1888-91.), A P. Naplóba (1877. 257. sz. Krijanich György a panslavismus úttörője a XVIII. században), a Tolnamegyei Közlönybe (1880. Látogatások egy szász faluban), a Nemzetbe (1890. 65. sz. Sámson és tanítványai, 353. sz. A római katakombák művészete, 1891. Deák Ferencz és Magyarország, A polgárosult népek vallási jövője, 1892-93.) sat.

Munkái:

1. A kompanisták, vígj. 1 felv., Labiche E. és Nus E. után ford. Pest, 1871. (Nemzeti Szinház Könyvtára 8. Először adatott febr. 17.)

2. A farkas torka, szinmű 4 felv., Laja Leon után ford. Pest, 1875. (N. Szinház K. 83.)

3. Samu bácsi, szinmű 4 felv., Sardou Victor után ford. Pest, 1876. (N. Szinh. K. 100. Először adták a nemzeti szinházban decz. 15.)

4. A legujabb botrány, vígj. 3 felv., Barrère Theodor után ford. Pest, 1876. (N. Szinházi K. 107. Először adták 1877. nov. 7.)

5. A polgárosult népek vallási jövője, Laveleye Emil után ford. Pest, 1878. (Ism. Prot. Egyh. és Isk. Lap 1877.)

6. Atya és fiú a tizenkilenczedik században, Legouvé Ernest után ford. Pest, 1878. (Kis Nemz. Muzeum 42. 43. és Zöld Könyvtár 10.)

7. A nők erkölcsi története. Legouvé Ernő után fr. ford. Pest, 1880.

8. A nők társadalmi állása. Pest, 1881.

9. A foktői ref. egyház multja és jelene. Pest, 1881.

10. Beatrix vagy a szinművészet istennője, szinmű 5 felv., Legouvé Ernő után fr. ford. Pest, 1882. (Olcsó Könyvtár 152.)

11. Leányaink és fiaink. Egynehány jelenet a családi életből. Legouvé Ernő után ford. Pest, 1885.

12. Borgia Lucretia. Gregorovius után ford. Pest, 1886. (Márkus István kezdte fordítani, ennek halála után ő fejezte be.)

13. Az olvasás művészete. Legouvé Ernő után fr. ford. Pest, 1886. (Legouvé irta hozzá az előszót.)

14. A nő tényleges rendeltetése. Tanulmány. Paks, 1888. (Fordítás.)

15. Csillagászati olvasmányok. Paks, 1893. (Flammarion munkáiból Sajtó alatt.)

Még a következő szinműveket fordította: Plumet öröksége, vígj. 3 felv., Barrière Theodor és Capendu E. után (először a bpesti nemz. szinházban 1874. jan. 30.), Idegen vő (atyjával, F. Miklóssal együtt), Bolondok háza (Rosen), Egy ismeretlen csók, Shakespeare és Elefánt.

M. Könyvészet 1876. 1878. 1880-81. 1885-86. 1888.

Horváth Ignácz Könyvészete 1881. 1888.

Uj M. Athenás 130. l. és egykorú szinlapok.