Kezdőlap

Fendler József,

a budapesti kereskedelmi akadémia tanára, szül. 1848-ban Csávoson Torontálmegyében, hol atyja kereskedő; iskoláit Becskereken, Szegeden és Temesvárt végezte; tanult zenét és festést. Szülőinek óhajtására Temesvárt papnövendékké lett, de már egy év mulva kilépett a seminariumból és Pestre ment az egyetemre. Bevégezvén itt tanulmányait a természettani s mathematikai szakban, Berlinbe, majd Heidelbergbe ment és hallgatta a physikai, mathematikai, philosphiai s aesthetikai előadásokat. A kereskedelmi akadémiában 1872-ben nyert alkalmazást mint helyettes tanár, később rendszeresíttetvén állomása, ugyanott a természettan rendes tanára lett. Időközben több utazást tett; magán szorgalomból megtanult olaszul, franciául és angolul. Különös előszeretettel tanulmányozta Bolyai János geometriáját és erről előadást is tartott az országos tanáregyletben. Utóbb makacs torokbaj támadta meg és 1879. tavaszán Olaszországba utazott; hat hét mulva azonban visszatért Nápolyból; a tél elől enyhébb égalj alá, Lesinába költözött, hol nov. 13. meghalt.

Czikke az Otthon cz. folyóiratban (II. 1875. Zeus és a természetbuvárlat.)

Munkái:

1. Az istenfogalom és annak mai jelentősége Büchner Lajos után ford. Lipcse, 1875.

2. Anglia művelődésének története. Buckle Tamás után ford. Pest, év n. Hat kötet. (Többekkel együtt.)

Petrik Könyvészete.

Az orsz. középtanodai Tanáregylet Közlönye XIII. 1879. 186. l. (Névy L.)