Kezdőlap

Ferencz József (kilyéni),

unitárius püspök, kir. tanácsos, 1835. aug. 10. Alparéten Belső-Szolnokmegyében; iskoláit a kolozsvári unitáriusok főiskolájában végezte 1855-ben; ugyanezen évben pappá szenteltetett és két évig segédpap volt a kolozsvári unitárius ekklézsiában. 1857-ben a vallásközönség költségén külföldi akadémiákra küldetett, hol két évet töltött Göttingában és Berlinben; egyszersmind nagyobb körutat tett Belgiumban, Francziaországban és Angolországban; ez utóbbi helyen Londonban az angol unitáriusok 1859. közgyűlésén egyházának is képviselője volt. Ugyanezen évben a kolozsvári unitárius egyház megválasztotta másod papjának s vallásközönsége a kolozsvári főiskola mellé rendes tanárnak alkalmazta; ez utóbbi állomásra már külföldre menetele előtt 1857-ben megválasztatott. 1861-ben a kolozsvári ekklézsia rendes papja, 1876-ban püspök, 1878-ban kir. tanácsos lett. 1884-ben a toroczkói kerület országgyűlési képviselőnek választotta. Dávid Ferencz első unitárius püspök halálának évfordulójára, 1879-re egyházi és iskolai czélokra 10,000 frtot gyűjtött és adott át alapítványúl egyházának.

Czikkei a Prot. Egyh. és Isk. Lapban (1864. Az unitáriusok nem Socinianusok, Nyilt válasz Molnár Aladár urnak, 1868. Unitáriusok az 1868. évi költségvetésben. 1869. A vallási törvényekhez, 1870. Az egyetem kérdéséhez, 1872. Az unitarismus a debreczeni theol. kathedra itélőszéke előtt, Észrevételek Védszó az unitarismus ellen cz. czikkre, 1884. Emlékezés Török Pálra sat.), a Kolozsvári Közlönyben (1871. Jókai Mór Schimdt Julian után ford. 1872. Egy álom, Esquiros Alf. Emil de XIX. siècle cz. művéből ford., Kant Immanuel, az Inquirer angol hetilapból, 1882. Az öngyilkosság Morselli után), a M. Polgárban (1872. Maximilián, mexikói császár bukása, 1883. Házasság katholikusok és unitáriusok között, 1884. A férfi hitvallás Revue des Deux Mondes után ford.), a kolozsvári Hölgyfutárban (1877. Narcissus, rege angolból ford.), a Honban (1873. 232. sz. Még egyszer az unitárius iskolák), a Vasárnapi Ujságban (1874. Dávid Ferencz és a szombatosság.) Dolgozott még az Erdélyi Prot. Közlönybe s a Kovács Albert által szerkesztett Egyházi Reformba.

Munkái:

1. Gróf Széchenyi István a nemzeti bölcs emléke egy könyörgésben és egyházi beszédben, melyet az erdélyi unitáriusok kolozsvári templomában tartott gyász isteni tisztelet alkalmával mondott. (Kolozsvár), 1860.

2. Unitárius káté tekintettel a konfirmácziói vallástanításra. Kolozsvár, 1864. (2. kiadás 1869. 3. k. 1875. Kolozsvár.)

3. Első nyilvános unitárius isteni tisztelet Pesten. Az ev. ref. tanintézetének tanácsteremében jún. 13. Pest, 1869. (2. kiadás, 1868. 3. k. 1871. Pest, 4. k. 1874. Bpest.)

4. Egy békés érzületű uralkodó képe. Egyházi beszéd és ima V. Ferdinánd gyásztiszteletére, Kolozsvár, 1875.

5. Gyászkoszorú nagy-ajtai Kriza János unit. püspök koporsójára téve. Kolozsvár 1875.

6. Unitárius kis tükör, vagy is az unitárius egyház története, hitelvei, egyházalkotmánya és szertartásai. Kolozsvár, 1875. (2. kiadás 1881. Kolozsvár. Ism. Prot. Egyh. és Isk. Lap 1883. Németül Lehmann Róbert által ford. Bpest, 1879.)

7. Unitárius isteni tisztelet okt. 22. 1876. Budapesten az ág. hitv. főgymn. nagy termében. Kolozsvár, 1877.

8. A vallás külformáinak befolyása a hitéletre. Kecskemét, 1876.

9. Egyházszertartási dolgozatok. (Agenda.) Bpest, 1878.

10. Ima Kaali Nagy Elek nyug. min. tanácsos s az unitarius vallásközönség főgondnoka koporsójánál Kolozsvárt jan. 9. Kolozsvár, 1878.

11. Vallásos dolgokról. (Párbeszéd.) Kolozsvár, 1890. (Dávid Feencz-egylet Kiadványai IX. sz. Felolvasások 2. kötet 1. sz.)

12. Channing Ellery Vilmos válogatott művei. Angolból ford. Kolozsvár, 1870-81. Hat kötet. (Többekkel együtt.) Számos egyházi, zsinati és temetési beszéd.

Szerkesztette a Keresztény Magvető cz. egyházi folyóiratot 1867-től 1876-ig. (E folyóiratban 1861-től 1893-ig szintén több, részint eredeti, részint angolból fordított munkálata van: egyházi dolgozatok, életrajzok, könyvismertetések, egyházi szemlék sat.)

Vasárnapi Ujság 1876. 40. sz. arczk. (Szász Károly.)

Prot. Uj Képes Naptár 1878. arczk.

Petrik Könyvészete és Bibliogr.

M. Könyvészet 1876-1890.

Halász Sándor. Országgyűlési Almanach, 1886. Képviselőház 50. l.

Unitárius Közlöny 1890. arczk. (Boros Gy.) és önéletrajzi adatok.