Kezdőlap

Ferenczy Jakab (Zsigmond),

szent-Benedekrendi áldozópap, gymnasiumi igazgató és a Ferencz-József-rend lovagja, a bécsi földtani intézet levelező tagja, szül. 1811. febr. 26. Péren Győrmegyében, hol atyja gazdatiszt volt; 1828. okt. 16. a pannonhalmi sz.-Benedek rendbe lépett és 1830-31-ben Győrben végezte a bölcseleti osztályt; 1832-ben Pannonhalmán folytatta a philosophiát és 1832-36-ban a theologiát. 1836. aug. 1. áldozópappá szenteltetett föl, mire Pannonhalmán két évig hitszónok volt; a rend növendékeit 1838-40-ig oktatta a bölcseletben Győrött. 1840. márcz. 23-tól 1850-ig a pozsonyi akadémiában a magyar nyelv és irodalom rendes tanára volt. Az uj tanrendszer behozatala után 1850-ben a győri nagy gymnasiumhoz tették át tanárnak, 1852-ben pedig rendfőnöke az esztergomi gymnasium igazgatójává és házfőnökké nevezte ki. 1872. végén az igazgatóságtól saját kérelmére fölmentetett és a főapát sz.-széki ülnökséggel tüntette ki. Meghalt 1884. máj. 22. Esztergomban.

Első értekezése 1842-ben a Hirnökben jelent meg és a Hirnökben három bírálata a Kis Futár rovatban és vegyes tartalmú czikkek a Századunkban; 1843-ban a Nemzeti Ujság számára megyei tudósításokat és egyéb közleményeket, 1845-ben két birálatot irt; azután a lapnak rendes pozsonyi levelezője volt és 1848-49-ben több czikket közölt abban; programmértekezése az esztergomi főgymnasium Értesítőjében (1853. Az esztergomi nagygymnasium történetének vázlata.)

Munkái:

1. Adalék honi nyelvünk és irodalmunk történetéhez. Pozsony, 1844. (Ism. Prot. Egyh. és Isk. Lap 1845. és Nemzeti Ujság 1845. 10. sz.) A 2. kiadás előszava 1848-ban kelt.

2. Magyar nemzeti nyelvtan középtanodák számára. Pozsony, 1847. (a Scriptores Ord. S. Benedicti szerint megjelent, Szőllősy szerint kézirat.)

3. A pozsonyi akadémia története. Pest, 1847. (Mely valószinűleg nem jelent meg és kézirat. L. Ortvay, Száz év 165. l.)

4. Magyar irodalom és tudományosság története. Pest, 1854. (Ism. Divatcsarnok. 52. sz.)

5. Magyar irók. Életrajzgyűjtemény. I. kötet. Pest, 1856. (Danielik Jánossal együtt, melyhez F. J. 300 életrajzzal járult; a II. kötetet maga Danielik János irta.)

Szerkesztette az 1853-72. esztergomi gymnasium Értesitőit.

Ponori Thewrewk József, Magyarok születésnapjai 24. l.

Ferenczy és Danielik, M. Irók I.

Egyetemes M. Encyclopaeida VIII. 252.

Moenich és Vutkovich, M. Irók 449. l.

Figyelő II. 1877. 246. 247. 250. l.

Szőllőssy Károly, Szerzetes Rendek I. 79. l.

Scriptores Ord. S. Benedicti, Vindobonae, 1881.

Esztergomi Közlöny 1881. 9. sz.

Ortvay, Száz év. Bpest 1884. 164. l.

Esztergom és Vidéke 1884. 42. l.

Országos Tanáregylet Közlönye XVII. 612. l.

Petrik Bibliogr.

Zelliger Alajos, Esztergom-Vármegyei Irók 46. l. és gyászjelentés.