Kezdőlap

Ferenczy Lajos,

ügyvéd Borsodmegyében; 1818. márcz. 31. választatott meg a tiszáninneni ev. ref. egyházkerület jegyzőjévé, mely hivataláról 1823. okt. 7. lemondott.

Költeményeit Kazinczyhoz küldte birálat végett, a ki kritikáját hozzá irt levelében nyilvánította. Egy költeménye a Széplit. Ajándékban (II. 1822.) jelent meg.