Kezdőlap

Fésűs György,

jogi doktor és jogakadémiai tanár, F. György kir. ügyigazgatósági ügyész fia, szül. 1841. máj. 28. Pesten, gymnasiumi tanulmányait a pesti kegyestanító-rendieknél, a kereskedelmi- s főreáliskolát szintén a fővárosban végezte; 1859-63-ban joghallgató volt a budapesti egyetemen; 1863-65-ig fogalmazó gyakornok a m. kir. helytartótanácsnál; 1865-67. tanársegéd és könyvtárnok a kassai kir. jogakadémiánál; 1867-73. ugyanott rendkivüli, majd rendes tanár. 1873. ápr. 3. áthelyeztetett a pozsonyi jogakadémiához, hol az egyetemes európai- s egyházjogot, valamint a magyar jogtörténetet tanítja. Az 1881-82. és 1882-83. tanévek téli felében helyettesítette a közigazgatási jog tanszékét. Államvizsgálati bizottsági tag, akadémiai könyvtárnok és tanértekezleti jegyző.

Czikkei: A magyar kir. tudományos egyetem. Tört. és statist. vázlat (a Beniczky Emil és Urváry Lajos által szerkesztett A magyar ifjuság Évkönyve 1860. évi I. folyamában), A budai magyar népszinház keletkezése (Thalia, Pest, 1862), A honosság és honpolgárság kérdése Magyarországon (Közigazg. Lapok 1877.), A szegényügy és a szegényügyi törvényhozás Magyarországon (Közigazg. Lapok, 1878). Az anyajegy, amerikai regény (Pozsonyvidéki Lapok 1878. XXX. jegyek alatt.) sat.

Munkái:

1. Az angol forradalom története I. Károly haláláig. Guizot Ferencz után francziából ford. Pest, 1866.

2. A falu lelkésze. Abbé *** után fr. ford. Pest, 1868. (Regény 3 köt. Névtelenül.)

3. Az általános számviteltan kézikönyve. Schrott József után ford. Kassa, 1872.

4. A magyar közigazgatási jog kézikönyve. A jogtanulók s egyéb vizsgálati jelöltek igényeihez alkalmazva. Bpest, 1876. (2. átdolg. és bőv. kiadás. Bpest, 1880. 3. átdolg. és bőv. kiad. Bpest, 1887.)

5. Graf Julius Andrássy. Leipzig und Pressburg, 1879. (Ábrányi Kornél munkájának német fordítása.)

6. A pókhálók. Braddon E. után ford. Pozsony, 1879. (Regény két kötetben. Különnyomat a Pozsonyvidéki Lapokból.)

7. Robinson. Campe I. H. nyomán a serdülő ifjuságnak mutatva oktató olvasmányúl. Bpest, 1883.

8. A legnevezetesebb fölfedezések története. Thomas Lajos után ford. Pozsony, 1884. Két kötet.

9. A legnevezetesebb találmányok könyve. Thomas L. után ford. Pozsony. 1885. Két kötet.

10. Cook a tengerész. Cook James kapitány élete, utjai és halála. Müller Károly után ford. Pozsony, 1887.

11. Schmid Kristóf legszebb elbeszélései az ifjuság számára. Ford. Pozsony-Bpest, (év nélkül, 25 köt.)

12. Bőrharisnya elbeszélések. Cooper Fenimore után ford. Pozsony-Bpest, év n. 5 kötet.

13. Tamás bátya kunyhója. Elbeszélés az ifjuság számára. Beecher-Stowe után ford. Pozsony-Bpest, év n.

Hallgatói számára a következő compendiumokat állította össze, melyek kézirat gyanánt lithografirozva vannak.

14. Magyar pénzügyi törvényisme. Kassa, 1870.

15. Magyar közigazgatási jog. Kassa, 1870.

16. Számviteltani vezérfonal. Kassa, 1871. és Pozsony, 1887.

17. Magyar alkotmány és jogtörténelem. Kassa, 1874. és Pozsony, 1888.

Korbuly Imre, Magyarország Közjogának 4. kiadását (Bpest, 1854.) sajtó alá rendezte.

Fordított szindarabjai, melyek először a pesti nemzeti szinházban kerültek szinpadra: Egy gyűrű, szinmű 5 f. (Birchpfeifer Sarolta). Az aranyparaszt, népszinmű 4 f. (u. attól 1862. jun. 20.), A fekete gyöngy, szinmű 3 f. (Sardou V.), A csapodár, vígj. 3 f. (u. a., Berczik Árpáddal együtt ford.; először 1864. szept. 16.), Guerin úr, vigj. 5 felv. (Augier E.); a következők 1865-73-ban először a kassai szinpadon, majd a vidéki szinpadokon, u. m. Kolozsvárt, Debreczenben sat. adattak elő; Butorárverés, vígj. 1. felv. (Giraudin és Delacour), A mamák, vigj. 1. felv. (Don Manuel Juan Diana), A fényképész, vigjáték 1 felv. (Meilhac és Halevy), Egy kis szivesség, vigj. 1 felv., A mentor, vigj. 1 f., Hét év után, vigj. 1 felv. (id. Dumas Sándor), Egy rögeszme, vigj. 1 f. (Grandjean M.), A kulcslyukon át, Bohózat 1 f. (Salingré), Nevelő kerestetik, vigj. 2 f. (Decourcelle és Jaimesfils), A Lambert család, dr. 2 felv. (Gozlan Leo), Nem jó a tűzzel játszani, vigj. 3 felv. (Putlitz G.), Heydemann és fia, életkép 3 f. (Müller és Pohl), Három közül a legboldogabb, vigj. 3 f. (Labiche és Gondinet), Mária Terézia és a rézmetsző leánya, népdráma 3 f. (Feld S.). A kápolna titkai, regényes rajz 3 f. (Sue Eugen), Az utolsó jezsuita, népszinmű 3 f. (Langer A.), Hol későn, hol korán, vigj. 3 f. (Szedlacsek A.), Georges herczegnő, párizsi életkép 3 f. (ifj. Dumas S.), A király gyümölcsárusnője, dr. 3 f., A hárfa-iskola, szinmű 3 f. (Brachvogel), A követségtitkár, vigj. 3 f. (Meilhac), Christiane, szinmű 4 f. (Gondinet E.), Az epigramm, vigj. 4 f. (Kotzebue), A bűnbánó anyák, dr. 4 f. (Mallefille Felicien), Borgia Lucretia, szomj. 4 f. (Hugo V.), A kirchfeldi plébános, népsz. 4 f. (Anzengruber L.), A nők orvosa, vigj. 4 f. (Haller G.), Sommerive grófnő, szinmű 4 f. (Barrière és Prébois), A munkások dr. 5 f. (Soulie Fr.), Tricoche és Cacolet, bohózat 5 f. (Meilhac-Halevy), Giboyer fia, szinmű 5 f. (Augier E.), Fokról fokra, népsz. 5 f. (Müller Hugo), Danglars Gilbert, dr. 5 f. (Anicet Bourgeois és Masson), A nők barátja, vigj. 5 f. (ifj. Dumas S.), A fekete könyv, dr. 5 f. (Gozlan Leo), A kalandornő, dr. 5 f. (Narray és Langeac), Orsini Izabella, dr. 5 f. (Mosenthal), A vetélytársak, vigj. 5 f. (Sheridan R.)

Szerkesztette a Felső-Magyarországi Szemlét 1872-ben, összesen 13 számot Kassán, és szerkeszti a Magyar ifjuság Könyvesházát (eredeti s fordított elbeszélések gyűjteménye) Pozsonyban, melynek 1879 óta megjelent 38 kötetéből 15 kötetet fordított a szerkesztő; Kortársaink Életrajzi vázlatok. Pozsony, év n.; eddig 20 füzet.

Kiadta Toldy Istvánnal a Thalia cz. zsebkönyvet (Pest, 1862.).

Szinnyei Könyvészete.

Petrik Könyvészete.

Moenich M. Irók Névtára 449. l.

M. Könyvészet 1876. 1879. 1883-85. 1887.

Ortvay, Száz év 146. l. és önéletrajzi adatok.