Kezdőlap

Fialowski Lajos,

bölcseleti doktor, főgymnasiumi tanár; F. Vazul és Kopál Francziska fia, szül. 1846. decz. 5. Galiczia Borszczow nevű városában; szülei 1852-ben Magyarországba kerültek, mire a gymnasiumot Szombathelyt kezdte, Veszprémben, Kőszegen folytatta s Szombathelyt végezte be. 1864 őszén a bécsi egyetemre ment és itt földrajzi, természetrajzi s nyelvészeti tanulmányokkal foglalkozott. 1872 őszével a soproni volt városi, később állami főreáliskolába jutva, e város társadalma magyarosításában mint a művészeti kör, a magyar társaskör sat. tagja, számos lelkes társaival együtt sikeresen fáradozott. 1877-ben bölcselet doktori oklevelet nyert. 1884. júl. 25. óta a budapesti V. ker. kir. kath. főgymnasiumban a természetrajz és földrajz tanára. Beszél a magyaron kívül németűl és lengyelül; olvas francziául, olaszul, angolul és ért czigányul.

Főmunkássága a természetrajz műnyelvére terjed ki: ilyen czikkei a M. Nyelvőrben (VI. A természetrajz műnyelve, VII. Zoologia, Botanika, Természetrajzi képek, VIII. IX. X. A népbotanika poézise, mely czikksorozatban a nép száján forgó növénynevek költői vonatkozásait gyűjtötte össze), az Egyet. Philol. Közlönyben (1889. Honosodó idegen szók irásáról), a Nemzetben (1889. 106. 107. sz. ugyanaz), a Középiskolai Tanáregyesület Közlönyében, a Közoktatásban, a Turisták Lapjában és a kir. m. természettudományi társulat növénytani értekezletein. Jelenleg növénytani czikkeket ir a Pallas Nagy Lexikonába. Melius Péter Herbariumáról ismertetés (M. tud. Akadémia Kiadv. Math. és Term. Értesítő III. 19-22. l.)

Munkái:

1. Az év leghosszabb napszaka. Összehasonlító földrajzi tanulmány, kiváló tekintettel hazánkra. Bpest, 1876. (Melylyel bölcseleti doktorságot nyert.)

2. Gedenkblatt von der ersten Frühjahrs-Gartenbau-Ausstellung des ungarischen Landes-Gartenbauvereines. Bpest, 1886.

3. Khémián felépülő mineralogia és geologia veleje. A gymnasium negyedik osztályának. Bpest, 1889. (2. javított kiad. Bpest, 1891.)

4. Tulterhelés. A középiskolai tanáregyesület 1890-ik évi márczius havi ülésén felolvasta és azóta bővítette. Bpest, 1890. (Különny. a Közoktatási Szemléből.)

5. Az 1890-dik évi XXX. számu és a gymnasiumban a görög nyelv helyettesítését megszabó törvényczikknek további foganatosítása, tekintettel a főváros gymnasiumainak népesedésére. Bpest, 1890.

Wutz Névkönyve 86. l.

Horváth Ignácz Könyvészete 1886.

M. Könyvészet 1890-91. és önéletrajzi adatok.