Kezdőlap

Fiáth Miklós (eörményesi és Karánsebesi báró),

Fejérmegye főispánja, előbbinek és Kapy Ágnes fia, szül. 1848. nov. 25.; jogi tanulmányait 1867-70-ben a pozsonyi akadémián végezvén, rövid ideig a honvédségnél szolgált (a melynek főhadnagya szolgálaton kiv.); majd nagyobb tanulmányutat tett külföldön s hosszabb időt töltött Amerikában. 1884-ben visszatérve, a mezőgazdasági statisztika szervezetéről nagyobb memorandumot nyujtott át a földmivelésügyi miniszternek. Ugyanezen évben a földmivelés-, kereskedelem- és iparügyi miniszterium osztálytanácsosává neveztetett ki, élére állíttatván a mezőgazdasági statisztika vezetésére szervezett ügyosztálynak. 1891 óta Fejérmegye főispánja. Neje 1875. júl. 31-től semsei Semsey Alice, ki 1882. nov. 15. meghalt. Lakása Akán (Veszprémmegyében.)

Munkája: A mezőgazdasági statistika szervezése. Jelentés gróf Széchenyi Pál földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister úr ő nagyméltóságához. Bpest, 1884. (Különnyomat a Közgazdasági Értesítőből.)

Ortvay, Száz év 295. l.

Findura Imre, Az orsz. statistikai hivatal könyvtárának Czimjegyzéke. Bpest, 1885. 6. l.

M. Nemzetségi Zsebkönyv I. 326. l.

Sturm, Országgyűlési Almanach 1892-1897. 131. l.