Kezdőlap

Filep István,

ev. ref. lelkész Szilágy-Somlyón.

Munkája: Tiszta fejér bibor öltözet. Melyet mocskot nem esmérő tiszta sz. irásból öszve-szedegetvén és elkészítgetvén, amaz áldott emlékezetű s ritka kegyességű néh. Ludányi Baji Klára asszonyra, nagy experiencziáju igaz haza fiának, és mostan mélyen megszomorított uri férjfiunak t. Bölöni Bölöni László úrnak élete kedves párjára s mindennapi gyönyörűségére feladott s alkalmaztatott, s egyszersmind arról rövid idejéhez képest, rövideden és együgyüen élő nyelvel is beszélgetett... akkor mikor édes férje látván jó házas társa halálát nagy kárt vallott. Szent Jakab havának 21. napján. Kolozsvár, 1762.

Petrik Bibliographiája.