Kezdőlap

Filep István,

ev. ref. lelkész, szül. 1828. márcz. Györgyteleken földmivelő nemes szülőktől; 1843. szept. Sárospatakra ment tanulni az ev. ref. kollegiumba, majd Debreczenben és Szatmárt folytatta iskoláit. Azután Sárospatakra ment nevelőnek a Bakó családhoz. Az 1848. szabadságharczban mint nemzetőri főhadnagy vett részt az oláhok ellen Kővárvidékén. 1849-ben Sályba (Szatmárm.) tanítónak rendeltetett. 1854. nov. 1. letette Debreczenben a papi vizsgát és Hermánszegre, 1856. máj. pedig Szatmárra ment segédlelkésznek; miután még több helyt segédkedett, 1872-ben rendes lelkész lett Fülesden Szatmármegyében.

Czikkeket irt a Prot. Egyh. és Isk. Lapba (1887-90.); munkatársa a Szatmárnak 1872 óta, hova több czikket és költeményt irt.

Munkája: Egyházi beszéd melyet lelkészszé választásakor elmond 1872. máj. 26. Debreczen, 1872.

Kiss Kálmán, Szatmári ref. egyházmegye története 356. l. és önéletrajzi adatok.