Kezdőlap

Filiczki János (filefalvi),

ev. ref. lelkész és tanár, 1580 körűl Farkasfalván Szepesmegyében született szegény nemes szülőktől; Thököly István segélyével a hazában elvégezvén iskoláit, 1602-ben mint az ifju Hoddiegova báró nevelője, külföldi egyetemekre ment, elsőben Prágába, 1605-ben Hernborba; utóbb Marburgban, Heidelbergában (1611.) Baselban és Altdorfban is megfordult. Kiváló gondot fordított a költészetben való kiképeztetésére. Hazájába visszatérvén a sárospataki iskolában 1617-ben mint társ-tanár Szenczi Boros János mellett alkalmaztatott; ennek halálával 1622 elején első rektorrá lett. Nemcsak a latin versköltésben, hanem a görög irodalomban is kitünt; a mit ezen nyelven irt versei is bizonyítanak, úgy hogy koszorús költő (poeta caesareus laureatus) néven ismerték. Pataki iskolaigazgató korába esnek az iskolának legrégibb rendszeres törvényei, melyeket I. Rákóczy György parancsára ő erősített meg. Meghalt 1622 végén az ekkor dühöngött pestisben.

Még külföldön tartózkodása alatt költeményeivel, különösen epigrammáival és elégiáival híressé lett, úgy hogy Gochen (Goclenius) Rudolf marbugri tanár egyik előszavával magasztalta költői tehetségét, Lotichius János Péter pedig Bibliotheca poeticájában a magyarok Ovidusának nevezte. Gyászbeszédet mondott Bethlen Gábor fejedelem neje Károli Zsuzsánna emlékére (1622. máj.); halotti verset is irt ezen alkalomra, mely a fejedelemasszony végtiszteletére irott Exequiarvm Caeremonialium (Gyulafehérvár, 1624.) czímű könyvben jelent meg. Magyar rhythmusokat irt Molnár Albert tiszteletére, midőn az Dávid Zsoltárait magyarra fordította. (Nassovia tartományában Sigiena városában F. J. theologus deák 1607. Ezek láthatók mai nap is némely magyar zsoltárkönyvben, a fordított szöveg előtt.) Több latin költeményét ujra közli a Sárospataki füzetek (VIII. 1864. 811. 882-884. l.). Marburgban egy akadémiai értekezést tartott: De omnipraesentia corporis Christi testimonio Augustini eversa.

Munkái:

1. Xenia Natalitia. Prága, 1604.

2. Carminum libri duo. Basiliae, 1604.

3. Primitiae Poeticae. Marburg, év nélkül. (Latin és görök költemények.)

4. Poëmata varia. Basiliae, 1614. (Pareus János Fülöp, Delitiae Poetarum Hungaricorum. Francofurti, 1619. 465-530. l. ujra lenyomatta, a Primitiae poeticae czímű gyűjteménynyel együtt).

Czvittinger Specimen 143. l.

Bod, M. Athenas 84. l.

Weszprémi, Succincta Medicorum Biogr. Cent. Alt. P. Post. 286. IV. 467.

Horányi Memoria I. 668. l.

Klein, Nachrichten I. 90. l.

Bibliothecae Sam. Com. Teleki III. 578. l.

Genersich, Merkwürdigkeiten II. 165.

Katona, Historia Critica XXXVIII. 842. l.

Sárospataki Füzetek 1864. 878. l.

Melzer, Biographien 60. l.

Danielik, Magyar Irók II. 80. l.