Kezdőlap

Filó János,

ev. ref. lelkész, F. János és Szentpéteri Zsuzsánna fia s F. Lajos nagykőrösi lelkész testvérbátyja, szül. 1823. nov. 9. Losonczon Nógrádmegyében; Kecskeméten végezte a gymnasiumot, jogot és theologiát; gymnasiumi, később theologiai tanár volt Kecskeméten. 1850-ben fölszenteltetett és Abára rendeltetett; 1858-ban szentesi lelkész lett, hol jelenleg is működik.

Czikkeket irt a Révész Imre Figyelőjébe, a Debreczeni Prot. Lapba s a Prot. Egyházi s Iskolai Lapba.

Munkái:

1. Síri beszéd, melyet Polgár Mihály Superintendens gyászboltja felett mondott Kecskeméten, 1854. máj. 11. Pest, 1856. (Többekkel együtt.)

2. Az életben boldog, halálában pedig még boldogabb nő. Előadva Major Krisztina, Polgár Mihály superintendens özvegyének temetésekor. Pest, 1856.

3. Imádság, melyet néh. Miskolczi Teréz asszony, néh. Mihó László ur neje végtisztességtételén tartott. Kecskemét, 1856. (Imák és gyászbeszédek czímű gyüjteményben.)

Kéziratban vannak összegyüjtött egyházi beszédei.

Szász János, Betüsoros Tárgymutató, Bpest, 1888. 108. l.

Catalogus Bibl. Joann. Card. Simor 425. l.

Petrik Bibliographiája.