Kezdőlap

Filó Lajos,

evang. ref. lelkész, szül. 1828. okt. 31. Losonczon; tanulmányait szülőhelyén kezdte, mire 1857-ben kecskeméti tanár, kopácsi lelkész, 1858-ban tiszt. egyházkerületi aljegyző, tanácsbiró, pesti theologiai tanár és a pesti ref. népiskolák és nevelőintézetek felügyelője lett. 1860-ban külföldi egyetemekre ment. Hazajövén 1861-ben Nagy-Kőrös választotta lelkészének, hol jelenleg is működik, mint egyházkerületi s egyházmegyei tanácsbiró, a tanítóképesítő bizottság elnöke, konventi tag és zsinati jegyző. A dunamelléki egyház-kerület Dobos lemondása után 1882-ben főjegyzőül választá; de erről 1884-ben lemondott. F. a Révész Imre által vezérelt orthodox irány buzgó hive.

Czikkei megjelentek a Prot. Naptárban (1856-57.), a Prot. Népkönyvtárban (1857), Sárospataki Füzetekben (1857-61. 1863. 1866.), a M. Prot. Egyh. és Isk. Figyelmezőben, a M. Tanügyben, az Ev. Prot. Lapban (1878), Czelder Figyelőjében, Fördős Papi Dolgozataiban (1860.), a Kecskeméti Lelkészi Tárban, a Gyakorlati Lelkészetben (egyházi beszédek) az Ellenőrben (zsinati levelek), az Erdélyi Prot. Közlönyben (1871. Spurgeon a babtista szónok), a Sárospataki Lapokban (1893. Multunk, adalék a pátens történetéhez, 1860. okt. 11. irta Pesten a Bécsből hazajött br. Vay Miklós által hozott hirek hatása alatt tartott tanácskozás szellemében.)

Munkái:

1. Halotti beszéd néhai Kármán-Kis Julia hamvai felett Kecskeméten nov. 14. 1854. Kecskemét. 1855. (Tatai András tanár halotti beszédével együtt.)

2. Rapport sur ľEglise de Hongrie.... Genf, 1861. (Különnyomat a La semaine religieuse-ből.)

3. Feltámadás és a spiritualismus, vagyis védelme a Jézus testi föltámadása igazságának a tudomány szempontjából. Kecskemét, 1862.

4. A keresztyén hit védelme a Krisztus feltámadása kérdésében vagyis szellőztetése Ballagi Mór Tájékozásának. Kecskemét, 1863.

5. Egyházi beszédek. 1. füzet. Ünnepi és alkalmi beszédek. Kecskemét, 1872. (Több nem jelent meg. Ism. Prot. Egyh. és Isk. Lap.)

6. Ima és emlékbeszéd. Tartotta Deák Ferencz gyászünnepélyén 1876. febr. 8. a nagykőrösi ref. templomban. Bpest, 1876.

7. Keresztyén hittan, a református vallásu elemi iskolák IV. osztálya számára. Bpest, 1881. A dunamelléki ref. egyházkerület kiadványai III. Ism. Sárospataki Lapok.)

Levelei Erdélyi Jánoshoz. Kecskemét, 1857. máj. 20. aug. 22. és szept. 15. az Erdélyi Tárban.

Arczképe, kőnyomat, a Fördős. Kecskeméti Lelkészi Tárában (Pest, 1871. III. füzet.)

Uj M. Athenás 132. 496. l.

Nagy-Kőrös 1886. 44. sz.

Horváth Ignácz Könyvészete 1882.

Szász János, Betűsoros Tárgymutató a dunamelléki ev. ref. egyházkerület Jegyzőkönyveihez. Bpest, 1888. 108. l.

Petrik Könyvészete és Bibliographiája.