Kezdőlap

Fischer Miklós,

ág. ev. főgymnasiumi igazgató-tanár, szül. 1855. decz. 18. Eperjesen Sárosmegyében; a gymnasiumi tanfolyamot ugyanott végezte 1875-ben. Mint VIII. oszt. tanuló egyik kollegiumi tanárt egy hónapnál tovább helyettesített a IV-VI. osztályokban; ezen kitüntető bizalom döntő befolyással volt jövő pályájának megválasztásában 1875-76-ban a budapesti József-műegyetemre iratkozott be s ugyanazon év okt. a Budán állomásozó II. hadmérnöki ezredbe mint önkéntes lépett, letette a tiszti vizsgát és 1876. decz. 22. cs. kir. hadmérnöki hadnagygyá lett. 1877-79-ben a budapesti egyetemen a mennyiségtan- és természettudományokon kivül bölcseleti előadásokat is hallgatott. 1879. máj. mint tanárjelölt letette a tanári alapvizsgálatot és szept. az eperjesi ág. ev. kollegiumban Hazslinszky Frigyes igazgatót helyettesítette a physikai s mathematikai tanórákban és nem sokkal azután a báró Blomberg családhoz került nevelőnek Szilágymegyébe Gardánfalvára, hol 1880. júliusig működött; azon év aug. 9. az iglói ág. ev. főgymnasiumhoz választatott ideiglenes tanárrá; 1881. aug. 14. a tanári oklevelet megszerezvén a próbaév elteltével rendes tanár lett. Hadgyakorlatait a cs. és kir. hadmérnöki csapatoknál Bécsben 1882. nyarán és Prágában 1883. nyarán teljesítette, mely idő alatt sűrűn hospitált e két város kiváló középiskoláiban és közmívelődési intézeteiben kiegészítette tanulmányait. A felekezeti és községi tanároknak Budapesten 1888. júl. 9. a tanügyi kormány által létesítendő nyugdíjintézet érdekében tartott országos értekezlete őt bízta meg, hogy egy küldöttség élén tolmácsolja az értekezlet kérelmét a közoktatási miniszter előtt. Tanulmányutakat tett Ausztriában, Szász- és Bajorországban. Nyolc évi tanári működése után az intézet igazgatói tisztével bizatott meg. Az egyház az 1891. tiszavidéki egyházkerületi közgyűlésen megválasztotta a kerület tanácsbirájává; a magyarországi Kárpát-egyesület 1891. aug. 3. megtette központi ügyvivő alelnökévé.

Czikkei az Országos Tanáregylet Közlönyében (1888. A középiskolai tanárok segélyszövetkezete, 1889. Az országos közoktatásügyi tanács szervezete, mindkettő az Egyetértésben is az illető év júl. 7. és júl. 14. sz., 1893. Az egységes középiskola, a tiszakerület ág. ev. püspöki hivatalnak megbizásából, kivonatosan); a Magyarországi Kárpát-egyesület Évkönyvében (1891. A hő csökkenése magasabb légrétegekben.)

Kéziratban: A tudás formái; A testek fajmelegének meghatározására vonatkozó tudományos módszerek kritikai tárgyalása és A négyzetes egyenletek rendszere.

Szerkeszti 1890 óta az iglói ág. ev. főgymn. Értesítőjét.

M. Társadalom 1893. 1. sz. arczk. és önéletrajzi adatok.