Kezdőlap

Fogarasi István,

ev. ref. oláh-magyar eklézsiának lelki pásztora.

Munkája: Catechismus Az az: A Keresztyéni Vallasnak és Hütnek Rövid Kérdésekben és feleletekben foglaltatot szent irásbéli bizonyságokval meg-erősittetett summaja avagy veleje. Mellyet Deák és magyar nyelvből Oláh nyelvre forditot. Gyula-Fejérvár, 1648. (Egyetlen példánya a marosvásárhelyi ev. ref. kollégium könyvtárában. Csak az 1-6. lap, a czímlevél és ajánlás magyar, a többi szöveg oláh. Az ajánlásból kitetszik, hogy F. Szent Dávid Zsoltárit is lefordította oláhra s Barcsai segítségével ki szándékozott nyomatni.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I. 344. l. II. 190. l.