Kezdőlap

Fojtényi Cassián Ferencz,

szent Benedek-rendi áldozópap és tanár, szül. 1812. szept. 15. Esztergomban, hol tanulását kezdette s 1829. okt. 16. a rendbe lépett; tanulmányait Győrött és Bakonybélben folytatta. 1837-38-ban Pannonhalmán hitszónok volt. 1839. ápr. 1. miséspappá szenteltetett. Tanított 1838-43-ban a győri gymnasiumban, 1843-47-ig Esztergomban; 1847-49-ig hitoktató volt a pozsonyi akadémiánál; 1849-50. hitszónok Pannonhalmán, 1850-51. ugyanott tanár és a szerzet növendékeinek almestere; 1851-66. győri gymnasiumi tanár, 1866-70-ig ismét tanár és almester Pannonhalmán; azután nyugalomba vonult Komáromba s jelenleg perjel Bakonybélben.

Több magyar költeménye s egyházi értekezése a folyóiratokban, különösen a Hirnökben (1838. és 1842-45. politikai czikkek), a Századunkban (1838.), A religio és Nevelésben (1844-45. 1848.), Honderűben, a Religióban (1848.), a Kath. Naplóban (1849.), a Családi Lapokban (1852-54.) és Mezei Naptárban. Programmértekezései a győri kir. kath. gymnasium Értesítőjében (1853. Egy tekintet Horatius Faccus Quintus műveire, 1856. Quintus Horatius Flaccus énekei IV. könyve 9. éneke, magyarúl, 1860. Balde Jakab, a nagy német-latin költő.)

Munkái:

1. Égi lant. Vagyis: Egyházi énekek, litaniák és imádságokkal. A hazai tanuló ifjúság számára. Győr, 1841. (2. kiadás. Buda, 1845. 3. k. Buda, 1846. 4. k. Győr. 1847. 5. k. M.-Óvár, 1858. 6. k. Győr, 1859. 11. k. Győr, 1872.)

2. A görög régiségtan rövid egybefoglalata. A magyar ifjuság hasznára. Buda, 1846.

3. Görög régiségtan. Győr, 1852.

1835-ben készítette s a m. tudom. akadémiának beküldötte nagy terjedelmű értekezését a kettős betűk egyszerítéséről ezen czím alatt: Ujan egyszerűsített magyar betűrend. Itineraria cz. munkája szintén kéziratban maradt.

Ferenczy és Danielik, M. Irók I. 146. (Jánosnak irja keresztnevét.)

Szőllőssy Károly, Szerzetes Rendek. Arad. 1878. I. 80. l.

Scriptores Ordinis S. Benedicti. Vindobonae, 1881. 100. l.

Ortvay, Száz év egy hazai főiskola életéből. Bpest, 1884. 189. l.

Zelliger Alajos, Esztergom-Vármegyei Irók. Bpest, 1888. 47. l.

Petrik Bibliographiája.