Kezdőlap

Forgách Ágoston (ghymesi és gácsi gróf),

cz. püspök, és nagyprépost, megyei főispán, gr. F. Ferencz Xav. cs. kir. kamarás és Deseő Judit csillagkeresztes hölgy fia, szül. 1813. ápr. 22. Pesten; középiskolai tanulmányait itt és 1829-ben mint az Emericanum növendéke Pozsonyban, a bölcseletet 1830-tól Nagyszombatban, a theologiát 1832-től Bécsben hallgatta. 1836. júl. 30. fölszenteltetett és káplán volt Vadkerten, 1837. ápr. 11. plébános lett Visken. 1845. decz. 31. pozsonyi kanonokká s 1849-ben a városi plébánia administratorává neveztetett ki. Az 1847-48. országgyűlésen a káptalan képviselője volt. Mint a Bold. sz. Máriának Kolosról nevezett apátja 1850-ben esztergomi kanonokká neveztetett ki. 1851-56-ban Scitovszky őrkanonokja volt. 1855-ben a jeruzsálemi szent Jánosrend tiszteletbeli lovagja, 1860. decz. 13. sasvári főesperes, 1861. nov. 19. sebenicói czímzetes püspök. 1874. okt. 3. káptalani nagyprépost lett. 1871-81-ben mint Esztergommegyének főispánja is működött. Meghalt 1888. ápr. 26. Esztergomban.

Megyei s országgyűlési szónoklatai a lapokban jelentek meg, hová politikai czikkeket is irt. Esztergomi főispán helytartó áldomása aug. 26. a primási beszéd alkalmával (Sürgöny 1865. 200. sz.)

Munkái:

1. Egyházi beszéd, melyet nmélt. és ft. Palugyay Imre úr, nyitrai püspök ő excell. pappá szenteltetése félszázados ünnepén 1854. év első napján a nyitrai székesegyházban mondott. Esztergom.

2. Észrevételek a megyék átalakulása körül. Pest, 1868.

3. Közgyűlési megnyitó beszéde. Esztergom, 1871.

Kézirati munkája: Capitulum Eccl. Metropol. Strigoniensis ab anno 1009. usque 1876. inclusive (Két ívrét kötet a hg. primás könyvtárában.)

Nagy Iván, Magyarország Családai IV. 216. l.

Kelet Népe 1859. 368.

Petrik Könyvészete és Bibliogr.

Esztergom és Vidéke 1879. 3. sz. arczk.

Catalogus Bild. Joh. Card. Simor 435. 436. l.

Necrol, Strigon. 179. l.

Zelliger Alajos, Egyházi Irók Csarnoka 131. l. és gyászjelentés.