Kezdőlap

Földi János,

a debreczeni ev. ref. kollegium pénztárnoka, szül. 1778. jan. 21. vagy 22. Öcsödön (Békésm.), Debreczenben végezte iskoláit; 1811-ben polgári esküdt és a kollegium gazdája volt, még 1836-ban is városi esküdt; későbben a debreczeni kollégium pénztárnoka haláláig, mely 1854. decz. 23. történt. Egész életét Debreczenben városi és kollégiumi hivatalban töltötte. A természettudós Földi Jánossal semmiféle összeköttetésben nem volt. Fiú utódai nem maradtak.

A vízzel való gyógyításmódnak, a cholera, rheumatismus és grippe gyógyításának nagy műkedvelője volt; kézirataiban sok ide vonatkozó értekezés van. Mindenek felett kitűnő botanikus volt, kivált gyakorlatban. Általában az öreget ezermesternek tartották, a kik ismerték. Egyik kézíratának jegyzetében említi, hogy mennyire örül, hogy Németországban valami Priesznicz úr szinte vízzel gyógyít, a mit ő már régen alkalmazott (még állatokra is, a mint ismerősei mondták), de magára is, és ismerőseinek ajánlgatott. Kéziratai egy debreczeni ügyvédnél vannak. Czikkei a Hasznos Mulatságokban (1836. Természetes orvoslása a meghülésnek s ezek között Grippének és cholerának, 1837. Debreczenből. sat.), még előbb is kiadta czikkeit, melyeket Zilahy Sámuel birált részben névtelenül.

Munkája: A technogonometriára tartozó számvetésről, vagy az épületek és más testek mérésében előforduló számvetésről. Debreczen, 1820.

Petrik Bibliographiája és Géresi Kálmán szives közlése.