Kezdőlap

Francz Mátyás,

kath. plébános és kerületi alesperes Tályán, Zemplénmegyében.

Munkája: Sopronyi piros tyúkmony, melyben a római apostoli pápisták igaz öröme és reménysége bérekesztetnek. Azaz: fejtegető valóságok, melyek 1718-ban nemes Soprony városa cath. pápista rendeitől német nyelven világosságra adattak Bécsben; nemzetünk kedvéért 1719-ben magyarrá fordíttattak és... Francz Mátyás... költségével kinyomtattattak. Tudniillik egy új jubilaeumi örömének ellen, mely a lutherános vallás 200-ik eszt. jubilaeumos innepe napján, a sopronyi ekklesia imádságos házában, német élő nyelvvel 1717-ben, Mind-Szent havának 31. napján elénekeltetett, és Ratizbonában ki is nyomtattatott. (Dobner Ábrahám Egyed munkájának fordítása.)

Petrik Bibliogr. I, 542. l.