Kezdőlap

Frank Péter József,

mérnök és tanár, szül. 1827. jún. 29. Nagy-Disznódon (Heltau), középiskoláit a nagyszebeni ág. ev. gymnasiumban végezte; azután a technikát 1846-tól 1850-ig Bécsben és Karlsruhéban hallgatta, mire hazájában magánmérnök és a nagyszebeni reáliskolában tanár volt; ezen kivül tagja volt a nagyszebeni városi választmánynak, ipar- és gazdasági egyletnek. Jelenleg mint magánember Bukarestben él.

Mint építő-mérnök, gyár- és bányatelep-igazgató, mezei gazda Brassóban alkalma volt Erdély nemzetgazdaságával megismerkedni s ezt más nemzetekével összehasonlítani. Ezen tapasztalatait irta le czikkekben a saját lapjában.

Munkája: Siebenbürgens hervorragende Bestimmung als Industrie-Land. Hermannstadt, 1868.

Szerkesztette a Siebenbürgische Zeitschrift für Handel, Gewerbe und Landwirthschaft-ot 1865. jún. 24-től Nagyszebenben, mely lap 1868. jún. 3. egyesült a Siebenbürgisch-Deutsches Wochenblattal és F. ennek kereskedelmi, ipar- és gazdasági rovatát szerkesztette 1871. végeig.

Trausch, Schriftsteller-Lexikon I. 338. l.