Kezdőlap

Fridrik Antal Dezső,

főreáliskolai tanár, szül. 1838. jan. 6. Esztergomban; középiskoláit szülővárosában és Győrben, theologiai s paedagogiai tanulmányait Jászón, a praemontrei kanonokrendben, a cs. kir. leobeni bányászati akadémián, hol a kohászati előadásokat hallgatta, a selmeczi m. kir. bányász- és erdészeti akadémián, hol a vegyelemzéssel foglalkozott, 1872-ben végezte. 1868. márcz. 28. tanári képesítést nyert. Alkalmazva volt mint a mennyiség- és természettan tanára a rozsnyói praemontrei gymnasiumban 1858-62-ig, a kassai főgymnasiumban 1862-71-ig, a pozsonyi kir. kath. főgymnasiumban; ekkor áthelyeztetett a pozsonyi főreáliskolához, hol a mennyiségtant tanította a felsőbb osztályokban 1887. szept. végeig, midőn Arcoban keresett üdülést, hol 1888. febr. 29. meghalt.

Czikke van a Tanáregylet Közlönyében (V. 1871/2). Programmértekezése: Az agyag vegytanilag megvilágítva. (Pozsonyi kir. gymnasium Értesítője 1873.)

Wutz Névkönyve 116. l.

Pozsonyi állami főreáliskola Értesítője 1888. 36. l.