Kezdőlap

Friebeisz Ferencz (rajkai),

hirlapiró, F. István pest-megyei főszolgabiró és Kaprinay Anna fia, szül. 1828-ban Váczon Pestmegyében; 1848-ban az első honvédzászlóaljak alakulásakor bátyjával F. Istvánnal ő is beállott honvédnek a 2. zászlóaljba, hol szept. őrmesterből hadnagygyá léptették elő; később főhadnagy lett. A szabadságharc után besorozták az osztrák hadseregbe s Felső-Olaszországba küldték; innét néhány év mulva megszabadult és a bátyja által szerkesztett Délibáb szerkesztőségében nyert alkalmazást; midőn ez megszünt (1858. végén), Bulyovszky Gyulával a Nefelejtset alapította (1859. ápr. 3.), mely lap körül kiváló iróink csoportosultak, azért a kor legkedveltebb divatlapja lett, F. pedig az ifjú irói nemzedéknek is mindenkor buzdítója volt; e mellett megindította a Szépirodalmi Csarnokot (1868.), mely eleintén két hetenként, majd hetenként jelent meg és Ponson du Terrail regényeivel, különösen a Rocambole cz. 76 kötetes szörnyregényével, nagy közönséget hódított, de Ponson meghalt, regényei elfogytak, az előfizetők is elmaradoztak; a 70-es években F. szerencsecsillaga hanyatlott; előbb a Nefelejtset kellett megszüntetnie, majd a Szépirodalmi Csarnokot is. Kenyérkereset után látott és kir. birósági végrehajtó lett Ó-Budán, hol 1891. márcz. 22. meghalt 63 éves korában.

Beszélyeket, életképeket és irányczikkeket irt a Hölgyfutárba (1850. 1863. Tiz év előtt és után), a Divatcsarnokba (1859.), a Gombostűbe (1862.) és Az Ország Tükre Naptárába (1863.); a Délibábban a leánynevelésről irt czikkei föltünést keltettek.

Munkái:

1. Egy párisi vendéglő külön szobájából. Ponson du Terrail után ford. Pest, 1864.

2. A szép czigányleány. Smith J. F. után ford. Pest, 1864. (Mártonffy Frigyessel.)

3. Egy végrendelet záradéka. Feuillet Octáv után francziából ford. Bpest, 1884.

Szerkesztette a Nefelejtset 1862. ápr. 13-tól Bulyovszky Gyulával, 1864-től maga 1875. febr. végeig, mikor czímét Divat-Nefelejtsre változtatta, 1876. okt. 29-ig; ekkor a lap megszünt; a Szépirodalmi Csarnokot 1868. jan. 15-től 1876 végeig; a Divat szépirodalmi mellékletét 1872. máj. 8-tól, a lap tulajdonosa lett aug. 8. és szerkesztette 1875 febr. végeig.

Kiadta Bellaagh József művét: Életszabályok világba lépő leánykák számára. (Pest, 1854. Császár Ferenczczel együtt.)

Közlöny 1848. 104. sz.

Nagy Iván, Magyarország Családai IV. 276. 277. l.

Petrik Könyvészete.

M. Könyvészet 1884.

Egyetértés 1891. 83. sz. (Milassin.)

Pesti Hirlap 1891. 87. sz. (Szana Tamás) és gyászjelentés.