Kezdőlap

Fuchs Albert,

ág. ev. lyceumi nyug. tanár, F. Sámuel ev. lelkész fia, szül. 1808. ápr. 8. Lőcsén Szepesmegyében; kőfaragó akart lenni; később a tanári pályára szánván magát, az akkori szokás szerint a theologiát végezte Pozsonyban; azután pedig a csillagászatot Bécsben Litrowtól és a mathematikát Göttingában Gausstól hallgatta. Később Triestben nevelő volt, hol a tenger faunáját tanulmányozta. 1837-ben Eperjesen, 1846-ban Pozsonyban az ág. ev. lyceumban a mathematika s természettan tanára lett. 1876-ban nyugalomba lépett és Pozsonyban él.

Czikkei a pozsonyi Verhandlungen für Naturkundeban (1856. Über Eisbildung auf Flüssen, Über das Verhalten eines kleinen Springbrunnens innerhalb einer elektrischen Atmosphäre, ugyanez a Poggendorf 1857. Annalenjében, 1857. Über das Wesen der Wärme und ihre Beziehung zur bewegenden Kraft, Über die neuere theoretische Ansicht der Wärme, 1858. Fortgesetzte Versuche über den Springbrunnen als Electroscop, Über Gewitter, 1859. Über zwei Methoden, sehr kleine Zeittheilchen zu messen, Dr. Jos. Grailich. Eine biographische Skizze, 1864-65, Über die neue Wärmetheorie, Über die Calabar Bohne, (dr. Kankával együtt), a Magyarhoni Természetbarátban (1858. A hév), a Fresenius, Zeitschr. Anal. Chemie-jében (1862. Über die böchste Schwefelungstufe des Arsens).

Munkái:

1. Természettan elemei. Kassa, 1845. (2. jav. kiadás. Kassa, 1854. Ism. M. Sajtó 1856. 144. sz.)

2. Ázsiának földrajza. Algymnasium számára. Pozsony, 1853.

3. Populäre naturwissenschaftliche Vorträge gehalten im Verein für Naturkunde zu Pressburg. (1. Die Wärme, 2. Ueber Gewitter.) Pressburg, 1858.

Athenaeum 1842.

Thewrewk József, Magyarok Születésnapjai 38. l.

Protest. Jahrbücher 1854. 200. l.

Szinnyei Könyvészete.

Petrik Bibliogr. és fiának Fuchs Károlynak szives közlése.