Kezdőlap

Fuchsz Bonifácz Ferencz,

theologiai doktor, szent Benedek-rendi főapáti titkár, szül. 1839. nov. 17. Kőszegen Vasmegyében; 1855. szept. 8. lépett a rendbe; 1861. aug. 8. fogadalmat tett. A pesti egyetemen végzett theologiai tanulmányai után 1863. jan. 11. misés pappá szenteltetett föl, azután Pannonhalmán az egyházi jog és egyháztörténelem tanára, székesegyházi lelkész és főapáti titkár volt 1879-ig; ez évtől fogva a soproni rendház főnöke s ünnepnapi egyházi szónok. Utolsó éveiben Bakonybélben lakott. Meghalt 1887. jan. 24. Budapesten, hova gyógyulást keresni ment.

Czikkei a Tanodai Lapokban (I. 1858. A classica literatura s keresztyén érdekeink), a Kath. Néplapban (1866. Kruesz Krizostom életrajza) a Fehér Ipoly, Győrmegye egyetemes leirásában (1874. A pannonhalmi főapátság és főmonostor, A pannonhalmi főapátság elkülönített egyházterülete), a Szent-István társulat által kiadott Egyetemes M. Encyclopaediában 81 czikket irt az angol és franczia nemes családokról, pápákról, vallás-reformátorokról, az egyházi s világi történet és földrajz köréből.

Munkái:

1. Predigt beim feierlichen Erstlingsopfer des Leopold Fr. Bierbrauer Benidictiner... Gehalten in Güns, 26. Dec. 1864. Güns. 1865.

2. Egyházi beszéd, melyet nt. Bertalanffy Theodor Szombathelyen 1865. okt. 1. tartott újmiséje alkalmával mondott. Szombathely, 1865.

3. Egyházi beszéd, melyet ft. Szkalka Kandid aranymiséje alkalmával mondott 1873. szept. 28. Győr, 1873.

Kézirati munkái: De declaratione Cleri Gallicani de 19. Mart. 1682. Dissertatio pro obtinendis gradibus theologicis a. 1865. Nestorianusok. Nizam 1873.

Álneve s jegye: Faludi, F. B.

Scriptores Ordinis S. Benedicti 106. l.

Szöllőssy Károly, Szerzetes Rendek I. 80. l. és Németh Vilmos gymnasiumi igazgatónak szives közlése.