Kezdőlap

Fuchs Ignácz,

könyvnyomdatulajdonos és hirlapiró, szül. 1829-ben Péterváradon; a gymnasiumot Vinkovczán járta. Ujvidéken nyomdát alapított és 1857-ben Neusatzer Kreisblatt czímmel ottan az első német lapot indította meg (mely később Neusatzer Lokalblatt und Bacskaer Bote cz., majd Bacskaer Bote cz. járt és jelenleg Bács-Bodroger Presse cz. mint politikai hetilap jelenik meg) és haláláig szerkesztette. Német nevelésben részesülvén, dícséretére válik, hogy németajkú létére is teljesen át volt hatva a magyar állameszmétől, melynek megerősödéseért, úgy lapjában, mint társadalmi s politikai téren, lankadatlanúl harczolt. Nagy része volt az egyleti társulás fontos kérdésének sikeres megoldása körül és a legtöbb újvidéki egylet alakításában tevékeny részt vett. Azon kevesek közé tartozott, kik az Ujvidékre nézve szomorú Miletics-korszakban a törvényhatósági életben nemcsak kitartással küzdöttek, hanem a kisebbségben levő, német ajkú, de magyarul érző polgárság élén előkészítették a talajt, melyen ma már mint biztos alapon sikeresen működhetik a törvényhatóság. Meghalt 1877. szept. 24. Ujvidéken.

Zanbauer Ágost szives közlése.