Kezdőlap

Fuchs (Faludi) János,

tanító, szül. 1836. márcz. 10. Ágostyánban Komárommegyében, hol atyja alerdész volt; 1846-ban a kegyesrendiek tatai gymnasiumába lépett, hol négy osztályt végzett; időközben atyja meghalt (1849.) és anyja a tanítás költségeit tovább nem viselhetvén, F. tanítógyakornoknak, majd később segédtanítónak ment és egy évig Tolnán (Komáromm.), két évig Ó-Szőnyön, egyig Környén (Komáromm.) működött; ezalatt tanképesítő vizsgára készült. Környén Nogáll Károly későbbi győri kanonok könyvtárát használta. 1856-ban tanképesítő vizsgát tett; azután Székesfejérvárt öt évig a Janny József főelemi mintatanító igazgatása alatt álló leányiskolában tanított. 1861-ben pesti tanító lett s azóta, két évi megszakítással, midőn miniszteri hivatalnok volt, itt működik.

Tanügyi czikkeket irt 1861 óta a Tanodai Lapokba, a Népnevelők Lapjába (1868. Pest városa népnevelés ügyéről, 1870. Pestalozzi Henrik élete és hatása, 1873. A házi feladatokról.)

Munkái:

1. Az általános földrajz elemei, különös tekintettel az osztrák-magyar birodalomra. Pest, 1865. (2. kiadás 1869., 5. k. 1872. Pest. 7. k. 1873., 8. átdolg. k. 1875. 9. k. 1877., 10. átdolg. k. 1879. Bpest. Ugyanez németűl. Pest, 1865.)

2. Geschichte der Ungern von Johann Nogáll; nach der fünften Auflage übersetzt. Pest, 1866.

3. Az egyetemes földirat elemei, különös tekintettel Magyarországra. Pest, 1867. (8. kiadás. Bpest, 1875. Magyar és német nyelven. Pest, 1867).

4. A magyar korona tartományai, az osztrák örökös tartományok, Európa s a többi földrészeknek földrajzi áttekintése... (Népiskolai Ismerettár I. 20. k. 1877., 22. k. 1877., 43. k. 1882., 48. k. 1883., 53. átdolg. k. 1884. Pest. Ugyanez németül. Pest. 1878. Ugyanez tótúl 1879. Pest.)

5. A magyarok történetének fő vonalai dióhéjban... (Népiskolai Ism. II. 15. k. 1877., 20. k. 1881., 23. k. 1883., 39. k. 1884. Ugyanez németűl. Pest, 1878. Magazin für Volksschulunterricht II.)

6. A természetrajz elemei. Pest, 1872. (Népisk. Ism. III., 2. k. Bpest, 1876., 19. k. 1881., 21. k. 1883., 29. k. 1884. és 1889. Pest. Ugyanez németűl. Pest, 1878.)

7. A természettan elemei. A népiskolák felsőbb osztályainak használatára. Pest, 1870. (2. k. 1872. Népisk. Ism. IV., 3. k. 1877., 4. jav. k. 1879., 11. k. 1878., 17. k. 1881., 18. k. 1882. Bpest. Ugyanez németűl 1878. és tótúl 1879. Bpest.)

8. Kereskedelmi irálytan, tekintettel hazai viszonyainkra. Kereskedelmi és ipariskolák használatára. Bpest, 1874.

9. Praktischer Lehrgang zur schnellen Erlernung der ungarischen Sprache. 1. Curs. Bpest, 1874.

10. Az egyszerű könyvvitel alapvonalai ismétlőiskolák, valamint magánhasználatra is. Bpest, 1876. (Népisk. Ism. V. Ugyanez németűl. Bpest, 1876.)

11. Kereskedelmi levelezőkönyv. Gyakorlati utmutatás mindennemű üzleti fogalmazványok szerkesztésére. Uj olcsó kiadás. Bpest, 1878.

12. A polgári jogok és kötelességek, vagy rövid alkotmánytan. Népiskolák használatára. Bpest, 1877. (Népisk. Ism. VI., 2. átdolg. k. Bpest, 1889.)

13. Számvetési példatár. Fokozatos gyakorlatok az 1-től 100-ig terjedő számkörben, a népiskola II. oszt. számára. Bpest, 1878 (2. kiadás 1881. 4. k. 1883. 6. k. 1884. 7. k. 1886. 8. k. 1887. Bpest. Népisk. Ism. VII.)

14. Számvetési példatár 1-től 1000-ig terjedő számkörben és a vegyes számokkal való számolásban. A népisk. III. oszt. számára. Bpest, 1878. (2. k. 1881. 4. k. 1883. 5. k. 1885. 6. k. 1886. 7. k. 1887. 8. jav. k. 1888. Bpest. (Népisk. Ism. VIII.)

15. Számvetési példatár 1000-en felüli számkörben, a vegyes számokkal s közönséges törtekkel való számolásban. A népiskola IV. oszt. számára. Bpest, 1878. (2. k. 1881. 4. k. 1885. 5. k. 1886. 6. k. 1887. 7. jav. k. 1888. Bpest. Népisk. Ismerettár. IX.)

16. Számvetési példatár. Fokozatos gyakorlatok a közönséges és tizedes törtekkel való számolásban a népisk. V. oszt. számára. Bpest, 1879. (Népisk. Ism. X. 2. k. 1887.)

17. Számvetési példatár. Folytatólagos gyakorlatok a közönséges és tizedes törtekkel való számolásban, tekintettel az olasz gyakorlatra, továbbá a hármasszabály, a kamatszámítás, összetett hármasszabály, összetett kamatszámítás, társaságszabály és vegyitésszabályra nézve. A népiskola VI. oszt. számára. Bpest, 1879. (Népisk. Ism. XI. 2. k. 1887. (Ugyanez németül a II-VI. oszt. számára. Bpest, 1879. 3 rész.)

18. Vezérkönyv a számvetés tanításához, a népiskolák I. és II. oszt. számára. Bpest, 1879.

19. Vezérkönyv a számvetés tanításához a népiskolák III-VI oszt. számára. Bpest, 1879.

20. Magyar ABC és olvasókönyv a népiskolák I. oszt. számára. Bpest, 1881. (Ism. Néptanítók Lapja 1880.)

21. Magyar olvasókönyv nyelvtannal, jegyzetekkel és magyarázatokkal a népiskolák II. oszt. számára. Bpest, 1881. (2. jav. kiadás 1884., 3. jav. ki. 1887., 4. k. 1892. Bpest.)

22. Magyar olvasókönyv... a III. oszt. számára. Különös tekintettel a hazai történet és alkotmánytanra. Bpest, 1881. (2. kiadás 1885., 3. k. 1888. Bpest.)

23. Magyar olvasókönyv a IV. osztály számára. Bpest, 1881. (2. k. 1886. Bpest.) Mind a négyet Szép Józseffel együtt irta.

24. Német ABC és olvasókönyv a népiskolák II. oszt. számára. Bpest, 1881. (3. jav. k. 1883., 4. 1884., 5. k. 1885., 8. és 9. k. 1887., 10. k. 1889., 11. k. 1893. Bpest.)

25. Német olvasókönyv a III. oszt. számára. Bpest, 1881. (3. jav. k. 1884., 4. jav. k. 1886., 6. átdolg. k. 1889. Bpest.)

26. Német olvasókönyv a IV. oszt. számára. Különös tekintettel a hazai történet és alkotmánytanra. Bpest, 1881. (3. jav. k. 1884., 4. jav. k. 1887., 5. átdolg. k. 1889. Bpest.)

27. Magyar nyelvtani gyakorlókönyv. A népiskolák II-IV. oszt. számára Bpest, 1882. 3 rész. (Népisk. Ism. XII-XIV., 2. átdolg. k. 1890. Bpest.)

28. Földrajz a népiskolák III. oszt. számára. Pest-Pilis-Solt-Kis-Kunmegye Bpest, 1882.

29. Földrajz a népiskolák IV-dik oszt. számára. Magyarország, a szomszéd országok, Európa többi államai, a többi földrészek a legáltalánosabb körvonalakban. Bpest, 1882. (2. átdolg. k. Bpest, 1889.)

30. Földrajz a népiskolák V. és VI. oszt. számára. A magyar birodalom, az osztrák császárság, továbbá Európa a lehető legáltalánosabb vonásokban, és a többi földrészeknek rövid vázlata, a földgömb ismertetése, végre a mathematikai földrajz elemei. Bpest, 1883. (2. jav. k. Bpest, 1889.)

31. Számvetési gyakorlókönyv. A vidéki városok és más községek iskoláinak szükségletére. Bpest, 1884. (II-IV. oszt. számára, 3 füzet. I. f. 2. jav. kiadás 1889., II. f. 2. jav. k. 1887., 3. jav. k. 1889. III. f. 2. jav. k. 1889. Bpest.)

32. Segédkönyv az első nyelvgyakorló és olvasókönyvhöz. Bpest, 1884.

33. Magyarok története kapcsolatban a világtörténelem legfőbb vonásaival. A népiskolák V. és VI. oszt. számára. Bpest, 1891.

34. Természetrajz a népiskolák V. és VI. oszt. számára. Bpest, 1891.

Nevét 1882-től Faludi (Fuchs) Jánosnak, legújabban Faludi Jánosnak irja.

Szinnyei Könyvészete.

Petrik Könyvészete.

Tipray Könyvészete 1876-79.

M. Könyvészet 1876-1892.

Horváth Ignácz Könyvészete 1880-91. és önéletrajzi adatok.