Kezdőlap

Fuchs Márk,

ág. ev. lelkész, F. Miklós szász-hermányi (Honigberg) lelkész fia, szül. 1557-ben Brassóban; miután az ottani gymnasiumban és Németország különböző egyetemein ismereteket gyűjtött, 1582-ben Brassóban mint nyilvános tanitó alkalmaztatott; négy évig mint a gymnasium lectora s négy évig mint a nagytemplom prédikátora szolgált. 1590-ben Szász-Hermányba hivatott meg lelkésznek. Forgátsch Mihály és Benkner János ajánlására megismerkedvén Cyrillus patriarchával, ezzel a szentek segítségűl hivása felől irásban vitatkozott. Meghalt mint a bárczasági káptalan seniora 1619. ápr. 12.

Kézirati munkája: Notatio historica rerum gestarum in Hungaria et Transsilvania... ab anno Christi 1586 usque ad haec nostra tempora (1618-ig). Kiadta Trausch József a Chronicon Fuchsio-Lupino-Oltardinum... Coronae, 1847. cz. munkának I. kötete 80-217. és 227-293. lapjain.

Trausch, Schriftsteller-Lexikon I. 386. l.

Gross, Kronstädter Drucke 30. l.