Kezdőlap

Hegedüs János,

theologiai tanár, H. Lajos ev. ref. lelkész és Antal Mária (A. János ev. ref. püspök leánya) fia, szül. 1821. okt. 24. Marosvásárhelyt, hol az ev. ref. collegiumban végezte gymnasiumi tanulmányait; a felsőbb osztályokat Nagy-Enyeden hallgatta; a psychologia kedvencz tantárgyai közé tartozott, ép oly nagy hajlammal foglalkozott a classica philologiával és a történelemmel és a tanári pályára készült; e czélból 1837-től 1843-ig a philosophiai, jogi s theologiai tanfolyamokat végig hallgatta. Ezek végeztével kinevezte őt az iskolai elöljáróság a VI. gymnasialis osztály tanítójának. Az akadémiai szigorlatra való előkészülésre használta fel a következő tanévet és 1845-ben letette a szigorlatot a nevezett tantárgyakból és a chemiából; ekkor szept. külföldre ment; Bécsben négy hetet töltvén, okt. végén érkezett Berlinbe. Itt 1845-46-ban theologiai s philosophiai tudományokat hallgatott. Ezen időtől fogva a marosvásárhelyi kollegiumnál működött. 1857. tavaszán Nagy-Enyeden az egyháztörténelem, symbolica theologia és prot. polemika tanszékét nyerte el. (Az enyedi főiskola, épületeinek a szabadságharcz alatt történt szétrombolása miatt ideiglenesen Kolozsvárra volt helyezve s csak 1862. szeptemb. költözött vissza Nagy-Enyedre.) Később nyugalomba vonult. Megyebizottsági tag, a nagy-enyedi ev. ref. egyház legrégibb presbytere, az alsófehérmegyei történelmi és régészeti egyesület alelnöke volt. Meghalt 1894. ápr. 24. Nagy-Enyeden.

A tanévet bezáró beszéde (a nagyenyedi ev. ref. főiskola Értesítőjében 1873.)

Munkája: A protestáns polemika kézi könyve. Irta dr. Hase Károly. A harmadik német kiadás után ford. Bpest, 1874-75. (Prot. Theologiai Könyvtár II. IV.)

Néptanítók Lapja 1884. 147. l.

Petrik Könyvészete.

Koncz Jószef, A marosvásárhelyi ev. ref. kollegium ismertetése 454. l.

Közérdek Nagy-Enyed, 1894. 18. sz.

Ellenzék 1894. 103. sz.

Dömény, Zsinati Emlékkönyv 132. l.