Kezdőlap

Kapi Gábor (kapi-vári),

bölcseleti s theologiai doktor, Jézus-társasági áldozópap és akadémiai rector, K. János és Vitéz Klára fia, szül. 1658. aug. 28. Kapiban (Sárosm.); Bécsben tanult és 1673-ban szüleinek ellenzése daczára, ugyanott a jezsuitarendbe lépett. A bölcselet elvégzése után Styrben két évig ékesszólástant és költészetet tanított, mire tanulmányainak folytatása végett ismét Bécsbe ment. Midőn a törökök Ausztriát fenyegették, Csehországba küldték, hol a prágai egyetemen a theologiát adta elő. Ausztriába visszahivatván, a négy próbaév letelte után bölcseleti s theologiai doktor lett és a humaniorákat tanította Bécsben. Azután Nagyszombatban a bölcseletet négy évig, a theologiát pedig két évig tanította. A kath. hit terjesztésére küldetvén, Gyöngyösön, Pécsett és Komáromban hitszónok volt. A nagyszombati egyetemen 1708-09-ben rector, az utóbbi évben egyszersmind cancellár, ugyanaz 1713-16-ban. Innét ismét hittérítő minőségben működött Gyöngyösön, öt, Kolozsvárt hat évig és ugyancsak hat évig állott az erdélyi missió élén. Az ő működésének tulajdonítják, hogy a jezsuiták Erdélybe, honnét egy századik száműzve voltak, tulajdon szerzetesi ruhájokban ismét visszaköltözhettek. K. mint vicarius a nagyszombati rendházban egy évig, Trencsénben háromig működött, azután a nagyszombati egyetem rectora volt; végre mint a pozsonyi rendház főnöke 1728. márcz. 24. meghalt.

Munkái:

Vienna Austriae defensa,et liberata auspiciis Leopoldi I. ac armis Mahomethi IV. oppugnata. Dramatibus tribus proposita. Viennae, 1686. (Névtelenül.)

Selecta Sapientum Apophthegmata. Reverendis Nobilibus ac Eruditis Dominis Quinque Seminariorum Juventutis Ungaricae, sacrae, profonaeque. Tyrnaviae Alumnis dum In Alma Archiepiscopoli Universitate Tyrnaviensi prima AA. LL. & Philosophiae laureâ decorarentur Promotore ... Tyrnaviae, 1690.

Fasciculus Oratorius ex Campo Eloquentiae Tyrnaviensis Collectus ... U. ott, 1691.

Allocutio salutatoria in Ingressu solemni Christiani Augusti Card. et Archiep. Strigon. in Basilicam D. Nicolai. Ugyan ott, 1713.

Institutiones Christianae de Sacrosancta et Individua Trinitate ac de verto incarnato adversus hostes utriusque divinissimi mysterii veteres et recentiores. U. ott, 1720-24., 1732., 1764. és 1774.

Institutiones Christianae de analysi fidei. De recto usu sacrae scripturae. De analysi haereseos. De notis haereseos. U. ott, 1737.

Horányi, memoria II. 287. l.

Katona, Historia Critica XXXVIII. 868. l.

Fejér, Historia Academiae 41.

Stoeger, Scriptores 167.

Nagy Iván, Magyarország Családai VI. 79. l.

Pauler Tivadar, Egyetemünk rectorai és cancellárjai. Pest, 1856. 14.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár II. 455., 460. l.

Petrik Bibliogr. II. 325., IV. 55. l.

De Backer-Sommervogel, Bibliothèque-Bibliogr. IV. 913.

Zalka László, Győri papnevelőintézet könyvtárának Czímjegyzéke. Győr, 1893. 91. l.