Kezdőlap

Keglevich Béla, (buzini gróf),

cs. kir. kamarás és főispán, K. Gábor gróf m. kir. tárnokmester, a m. tudom. akadémia igazgató tagja s gróf Sándor Matild fia, szül. 1833. márcz. 10. Budán; magán nevelésben részesült; a felsőbb tudományok elsajátítása végett a pozsonyi akadémiát és az egri lyceumot látogatta. 1861-ben a görgői kerület választotta képviselőjének és mint legfiatalabb képviselő a ház korjegyzője, később választás után jegyzője lett. 1865 és 1869-ben a monori (Pestm.) kerület választotta meg országgyűlési képviselőnek. Tisza Kálmán balközépi vezérkarához tartozott. Később vagyoni körülményei miatt viszszahuzódott, Párisba ment, hol Rothschild báró pénzügyi titkára lett. Ez időben a festészettel is foglalkozott és a műcsarnokban álnév alatt több csendéleti festményt, többnyire lőtt szárnyasokat, állított ki. Tisza Kálmán haza hivatta s 1886-ban Hevesmegye főispánjává nevezte ki; de csak harmadfél évig viselte e hivatalt és lemondott. Ezentúl vasúti társaságoknál és pénzintézeteknél töltött be előkelő állásokat; a politikával nem foglalkozott. Az országos erdészeti egyesületnek elnöke volt. Meghalt 1896. nov. 13. Budapesten.

Czikkei a Vadász- és Versenylapban (1862. A szalonkaidényre vonatkozó jóslat), a Honban (1865-1869. vezérczikkek); az Ellenőrben megjelent czikke a bankkérdésről nagy feltünést keltett, mert K. kimutatta, hogy a bécsi nemzeti bank a dualismus alapján szerveztessék; az Erdészeti és Gazdászati Lapokban (1867. Elnöki beszéde az országos erdészeti egyesület közgyűlésén és Bérczy Károly nekrologja), az Erdőszeti Lapokban (1874. Elnöki beszéde az országos erdészeti egyesület kalocsai közgyűlésein, A m. kir. tudományegyetemeken leendő erdészeti tanszékek felállítása ügyében).

Munkája: A beteg parlament. Bpest, 1891. (Ism. Budapesti Szemle LXVIII.)

Országgyűlési beszédei a Naplókban vannak.

Ország Tükre 1862. 2. sz. arczk.

Kákay Aranyos, Ujabb Fény- és Árnyképek. Pest, 1866.

Magyarország és a Nagyvilág 1866. 50. sz. arczk.

Hon 1867. 134. sz. (Kodolányi Antal.)

Igazmondó 1870. 46. sz. arczk.

Somogyi Zsigmond, Magyarország főispánjainak Albuma. Szombathely, 1889. 211-214. l. fénynyom. arczk.

Vasárnapi Ujság 1896. 47. sz. (Nekr.)