Kezdőlap

Kelcz Imre, (fületinczi),

bölcseleti s theologiai doktor, prépos-kanonok, szül. 1707. decz. 20. Péterfalván (Vasm.); 20 éves korában, 1727-ben végezte a bölcseletet és lépett a rendbe; 1730-ban Budán az alsó osztályokban tanított. 1731. Pozsonyban principista, 1733. Nagyszombatban poeta volt; 1734. Bécsben mathematikát és 1736-38. theologiát tanult; 1739. Beszterczebányán a 3 próbaévét töltötte; 1740. Kőszegen, 1741. Kolozsvárt, 1742-44. Kassán az ethikát és a bölcseletet, 1746. Nagyszombatban theologiát tanított, 1747-50-ben az ország különböző részében mint hittérítő működött, 1754-60. a győri püspök mellett volt hitszónok; innét 1761-ben a soproni papnevelő igazgatója lett; 1767. okt. 25-től az egri s 1771. deczember 23-tól a pozsonyi rendház rectora is volt. A rend feloszlatása után (1773) a győri püspöki megyében volt világi pap, végre kanonok és prépost. A kőszegi árvaház alapításának kezdeményezője, melynek felállítására jelentékeny összeget gyűjtött. Meghalt 1792. november 13. Győrben.

Munkái:

Simulatio per satyras detecta. Honori ..... dominorumneo-baccalaureorum, dum in .... universitate Tyrnaviensi .... philosophiae laurea condecorarentur, promotore Joanne Szegedi ab humanitate Tyrnaviensi dedicata. Anno 1733. Tyrnaviae.

Oratio funebris in exequiis exc. dom. comitis Stephani Kornis de Göncz-Ruszka. Claudiopoli, 1742.

Epistolae regis Matthiae Corvini. Cassoviae, 1743. Négy rész.

Invicta Jo. Corvini fortitudo. U. ott, 1743.

Cels. ac. rev. S. R. I. princeps Emericus e comitibus Eszterhazi de Galantha, eccles. metrop. Strigoniensis archi-episcopus ... laudatione funebri celebratus ... dum eidem cels. principi in basilica divi Martini Posonii justa funebria persolverentur. Mense Januario die 21. Anni 1746. Tyrnaviae, 1746.

Magyar Káté ... Győr ... (Stoeger latinul adja czímét, azon hozzáadással, hogy többször utánnyomatott, de egy példányát sem ismerem; valószinű, hogy névtelenül jelent meg.)

Egy kézirati munkája: Hogyan terjeszszék a fejedelmek az ősi hitet és akadályozzák meg az eretnekséget.

Catalogus Societatis Jesu 1730-1772.

Horányi, Memoria II. 312. l.

Catalogus Ribl. Franc. Comit. Széchényi Suppl. I. 301. l.

Katona, Historia Critica XLI. 596. l.

Fejér, Historia Academiae 83. l.

Stoeger, Scriptores 176. l.

Nagy Iván, Magyarország Családai VI. 162., 163.

Kőszeg és Vidéke 1881. 23. sz. (Récsey Viktor.)

Petrik Bibliogr.