Kezdőlap

Kempelen Győző (kis-magyari),

gymnasiumi tanár, K. Lajos és báró Wittorff Franciska Fia, született 1829-ben Budán. iskoláit szülőhelyén végezte. 1851. nov. 12. nőül vette Tóth Riza írónőt. 1857-58-ban a jászberényi gymnasiumban volt tanár. Miután nejét elvesztette, 1859-ben a nem politikai Szegedi Hiradót indította meg és részt vett a közéleti mozgalmakban. Szeged város alkotmányos tiszti főjegyzője, Csongrádvármegye tiszteletbeli aljegyzője s a csongrádmegyei gazdasági egyesület titkára volt. Lapjával az alkotmányos eszméket szolgálta, de miutána politikába avatkozott, 1860. szept. 7. elfogták és a szegedi várba kisérték és onnét Josefstadtba vitték; Szeged város közbenjárására szabadon bocsátva, okt. 26. érkezett a fővárosba. Kiszabadulta után 1861-65-ben a Hon rendes belmunkatársa volt. Súlyos csapások érték: 1858. jan. 1. nejét és 1864. ápr. 11. fiát vesztette el. Meghalt 1865. ápr. 6. Pesten szívbajban.

Költeményei és czikkei a Hölgyfutárban (1851. költ., 1853. A Korz család Dumas után ford., 1854. Szegedi mozaik, 1862. Tanuljunk a galamboktól, 1864. A pesti hölgyek bazárja, Hollán Ernőné, Békássy Antonia); a M. Sajtóban (1858. 82. sz. A külföld irodalmi termékei s a magyar irodalom, 1861. 36. sz. szini kritikák, 1862. 175. Hollósy Kornelia bucsúja a nemzeti színháztól júl. 29.); a Szegedi Hiradóban (1859. 18-70. sz. Magyar önkéntesek, regény, 39. sz. Népujsága, 50., 53. sz. Kazinczy-ünnepély Szegeden, 59., 60., 62. sz. Laczikonyha és a tápéi rét sat.); a Hazánkban (II. 1860. Jászság a török foglalá idejében 1565-1685), a M. Gazdában (1860. 5., 6., 35., 36. sz. A csongrádmegyei gazdasági egylet alapszabályai), a Gazdasági Lapokban (1861. 11. sz. A csongrádmegyei gazdasági egylet), a Honban (1861-62. a lap belföldi s ujdonsági rovatát vezette); az Anyák Hetilapjában (1861. beszély, Nőirodalmunk); a Divatcsarnokban (1861. Egy kis kirándulás); az Uj Nemzedékben(1862. 4. sz. Az irodalmi csoportosulás szüksége); a Vasárnapi Ujságban (1862. A pestiek kirándulása Triestbe, Az adelsbergi barlang), az Aradban (1863. 1-5., 8. sz. A lengyelek felkelése 1863-ban), programmértekezése a jászberényi gymnasium Értesítőjében (1858. Jászságban a törökök, korrajz). A Magyar Gazdasszonyok Hetilapjának (1863-65) főmunkatársa volt.

Munkái:

Utmutatás a hangoztatás útjáni olvasás-tanításhoz. Gartner Ferencz módszerét használva, a magyar néptanodák második osztálya számára. Szeged, 1857. (2. kiadás. U. ott, 1858.)

Magyar nyelvtani gyakorlókönyv. Gartner Ferencz... módszerét használva, a magyar néptanodák második osztálya számára, segédkönyvül az első nyelvgyakorló és olvasókönyvhez tanítóknak és tanulóknak. U. ott, 1858. (2. átdolg. és jav. kiadás. U. ott, 1859.)

Magyar helyesírás. Nyilvános és magántanodák számára. I. Helyesírás. II. Iráspontozás. Pest, 1859. (Haas Mihály cs. kir. iskolatanácsos előszavával.)

Utmutatás a honisme gyakorlati előadására. Néptanodai oktatók számára Görbrich Ferencz után ford. és eredeti gyakorlati függelékkel ellátta. Szeged, 1859.

A Kazinczy-ünnep Magyarországon 1859-ben. U. ott, 1860.

A magyar nyelv gyakorlati tanfolyama. Kellner Lajos módszere után. U. ott, 1860-62. Négy kötet. (Preszner Jánossal együtt.)

Néptanodai oktatástan, gondolattöredékekben. Tanoda-igazgatók, neveők, szülők és nevelés-barátokszámára. Kellner után. Szeged, 1860.

7 hét Josefstadtban. Átélte s írta. U. ott, 1861.

Herostratiodák. Felelet Aristidesnek az «Önbirálat»-ra és «Polgárosodás»ra. Pest, 1863.

Magyar hölgyek arczképcsarnoka. 12 aczélmetszettel. U. ott, 1864. (Kiadja Pataki József műintézete. Ism. a Hon. 16. sz.)

Két úr. Regény. U. ott, 1865. Négy köt.

Kempelen Győző munkái. Kempelen Tóth Riza egy beszélyével. U. ott, 1865. Két kötet. (A jövedelem a szerző síremlékére fordíttatik. I. Magyar önkénytesek, regény, II. Szomorő Bálint, A grófnő Kempelen Rizától, Gertrud.)

Színművei: A szerelem mindenhatósága, vígj. 3 felv. 1861.; Szép Mara, népszínmű 3 felv., először adatott a budai népszínházban 1861. jan. 12.; A furfangos tót legény és a nótás leány, népszínmű 4 felv., először adatott ugyanott 1862. június 9., Légyott, vígj. 1. felv., először u. ott, 1862. júl. 26.

Szerkesztette a Szegedi Hiradót alapításától 1859. máj. 1-től 1861. márcz. 21-ig és a Népszínházi Évkönyvet 1863-ra. Buda, 1862. (Bolnaival együtt.)

1860 elején Szabadítók cz. két kötetes tört. regényére hirdetett előfizetés.

M. Gazdasszonyok Hetilapja 1863. II. 42. sz.

Pesti Napló 1865. 149. sz.

Fővárosi Lapok 1865. 80., 82. sz.

Hon 1865. 80. sz.

Pesti Hirlap 1882. 225. sz.

Kiss Áron, A magyar népiskolai tanítás története. Bpest, 1881. 177., 274., 311., 329. l.

Reizner János, A Szegedi Hiradó. Szeged, 184.

Petrik Könyvészete. Bibliogr. és gyászjelentés.