Kezdőlap

Kis Gergely, (baczka-madarasi),

ev. ref. főiskolai tanár, szül. 1738-ban Baczka-Madarason nemes székely családból; tanulását a marosvásárhelyi collegiumban kezdette s azt ott elvégezvén (1764), külföldi egyetemekre szándékozott menni; a hét éves háború miatt azonban a tanuló ifjak el voltak zárva a külföldre mehetéstől. Bécsbe ment, II. Józseftől magánkihallgatást kért s máj. 1. megnyerte az engedélyt. 1765-ben Baselbe ment, hol két évet töltött, mire 1768-ban visszatért hazájába. Az ev. ref. egyházi főtanács által tanárnak választatott és okt. 20. foglalta el állomását a székely-udvarhelyi collegiumban, melynek aztán jeles tanára, igazgatója s második megalapítója lett. Kartársai így jellemzik őt: Vala ő egy tiszta theologus, elmés philosophus, éles mathematikus, mindezeknél pedig nagyobb politikus, Grácziák ülnek vala ajkain, midőn testében kicsiny, de lelkében nagy vala; mindezekben igen dicséretes, de főképen az igazgatás és fenyíték törvényeinek megtartásában oly szerencsés, hogy az ifjúság félné is, szeretné is. Érdekes életéből az is, hogy az országban utazó II. József császárral 1873. jún. 10. Parajdon, hova más két társával némi vallási sérelmek miatt küldetett, micsoda beszélgetést tartott, mely saját jegyezetei szerint feltalálható az Erdélyi Prédikátori Tárban (1833.) Az erdélyi főegyházi tanács érdemei méltánylatául generalis notáriussággal is megtisztelé. Meghalt 1878. ápril 25. írja felett hálás tanítványai díszes emlékoszlopot emeltek, és 1867-ben az ifjúság e régi emlék helyett újat emelt, 1838-ban pedig ugyancsak a tanulók azon iskolaépület udvarán, melyet ő emelt, emlékoszlopot állítottak és emlékére minden ötödik évben emlékünnepélyt tartanak.

Munkái:

1. Halotti oratio a halálnak rut és szép ábrázatjáról, melyet néhai mélt. gróf Tantsi Földvári Ferencz ő nagyságának utolsó tisztessége megadattatásának alkalmatosságával mondott N. Idán Bőjt előhava X. napján 1770. Kolozsvár, 1771. (Többek beszédeivel együtt.)

2. Kedves és tisztes Dániel néhai mélt. l. b. Vargyasi idősb Dániel István úr ő nagysága... áldott emlékezetét Pünköst havának XXIX. napján halotti oratióval tisztelte a vesszősi udvar-háznál 1774. eszt. U. ott, 1775. (Többek beszédeivel együtt: Kedves emlékezete néhai idősb Vargyasi Dániel István úrnak cz. gyűjteményben.)

3. Agenda, az az: Egyházi szolgálatbéli okos isteni tisztelet módja. Melyet a felsőbbeknek parancsolatjára készített vala... Most pedig némely hozzá-adásokkal, az ezzel élni akaró szolga társaiknak hasznokra... közönségessé tett Szerentsi Nagy István. Győr, 1788.

Benkő, Transilvania II. 300. l.

Erdélyi Prédikátori Tár. Kolozsvár, 1833. I. (Pálffy Dénes).

Danielik, M. Irók II. 146. l.

Házi Kincstár 1862. 212. l.

Hazánk és a Külföld 1867. 44. sz. (Siremléke).

Uj M. Athenás 217. l.

A székely-udvarhelyi ref. collegium Értesítője 1887., 1895. (Gönczi Lajos).

Erdélyi Prot. Közlöny 1873. 41. sz.

Petrik Bibliogr. I. 608., II. 48., 203., 389. l.

Zoványi Jenő Theologiai Ismeretek Tára II. 266. l.