Kezdőlap

Kovács Ferencz,

római kath. lelkész, Kovách-Huszka József és Bende Anna földbirtokos szülők fia, szül. 1869. jan. 28. Ó-Becsén (Bács-Bodrogm.); a gymnasium nyolcz osztályát Kalocsán a jezsuiták collegiumában végezte s a kalocsai növendék papok közé lépve, a bécsi Pázmáneumba küldetett és a theologiát az ottani egyetemen hallgatta; azután két évig a budapesti egyetemen bölcsész volt, hol ásvány-, állat-, vegy- és növénytant hallgatott. 1892-ben szentelték föl miséspappá Kalocsán és Doroszlóra, majd Temerinbe küldték káplánnak. 1894 őszén az ó-becsei kath. hitközség külvárosi lelkészszé nevezte ki Császka érsek, hol ma is működik.

Előszeretettel foglalkozik a botanikával és 16 év óta vizsgálja Bácsmegye növénytenyésztését és gyűjti az adatokat a kiadandó növénytani munkájához.

Czikkei a kalocsai Természettudományi bölcselő-kör Évkönyvében (Növénytani kirándulás Kalocsa környékére), az Ó-Becsei Hirlapban (Ó-Becse tavaszi növény tenyészete), a Bács-Bodrogmegyei történ. társulat Évkönyvében (Zombor XIV. 1897. Bács-Bodroghvármegye növényvilága), a Szabadka és Vidékében (II. Reflexio Kovács János közleményeire, kritika a Bácskában elő nem forduló s általa felemlített növényekről); írt még a nevezett lapba s az Ó-Becsei Hirlapba, az Ó-Becsei Közlönybe s az Alkotmányba vezérczikkeket és egyéb közléseket.

Szerkeszti dr. Terék Józseffel együtt az Ó-Becsei Közlönyt 1898 óta.

Önélerajzi adatok.