Kezdőlap

Láczai Szabó József,

ev. ref. lelkész és tanár, szül. 1761. júl. 14. Sárospatakon; tanulmányait Kassán és szülővárosában végezte, hol 1784-ben főiskolai alkönyvtárnok és 1787. osztálytanító lett. 1789-ben külfdöldre ment és előbb Utrechtben, 1790. pedig Göttingában iratkozott be az egyetemre. 1791-ben az újra éledő pápai főiskola hívta meg tanárnak, 1805-ben a lepsényi egyház lelkésznek. 1807-ben szülővárosa választotta meg lelkészül, hol 1808. máj. 21. tartotta székfoglalóját; egyszersmind a collegiumban a gyakorlati theologiát tanította. Meghalt 1828. szept. 21. Sárospatakon.

Költeményeket írt az Orpheusba (1790. II. A tánczos medve, Gellert után), a Szépliteraturai Ajándékba (1821. Rejtett szó), a Felsőmagyarországi Minervába (1835-36. I. Epigrammák); a Prédikátori Tárháznak tervét közölte a Hazai Tudósításokban (1806. 12. sz.); a berlini Freimüthiger cz. folyóiratban 1806. Ehrenrettungs-Versuch der ungrischen Nation gegen die Schimpf-Nachricht eines reisenden Engländers).

Munkái:

1. Oskolai tanítókönyv. Irta német nyelven Luntz György János, kemptei oskolák igazgatója. Most pedig szabadon fordítva és némely szükséges változásokkal és bővítéssel alkalmaztatva a magyar ifjuság hasznára kiadta. Győr, 1793.

2. Keresztyen kathekismus a vallás historiájával és némely szükséges könyörgésekkel együtt. Koppe után ford. Ugyanott, 1796. (3. kiadás. U. ott, 1802. 4. k. Vácz és Nagyvárad. 1802. 5. k. Vácz és Sziget, 1816.: átdolgozott kiadása. I. A hit ágazatairól. Kolozsvár, 1813. II. A keresztyén erkölcsi tudományról 6. kiadás. Nagy-Enyed. 1834.)

3. Kisdedek kathekismusa, az az: a keresztyén hitnek és kegyességnek fő ágazatjai, egyűgyű kérdésekbe és feleletekbe szedve; a kisded tanulók számára kiadta. Győr, 1804. (Vácz, 1812., Nagy-Enyed, 1830. Brassó, 1831., Kolozsvár, 1832. Uj jav. és bőv. kiadás. Komárom, 1850.; újabb kiadása ezen czím alatt: Kisdedek kátéja, vagy keresztény hit- és erkölcstan elemei egyszerű kérdésekben és feleletekben. Láczai József nyomán újból dolgozva Kolozsvár, 1857. és 1866.)

4. A halhatatlanság oszlopa, vagyis némely halotti versek, melyeket pápai professor korában készített ... Vácz, 1807. (Erkölcsi mesés toldalékkal bővített 2. kiadás. Sárospatak, (1813.)

5. Énekek. U. ott, 1807. (Uj kiadás. Sárospatak, 1813.)

6. Vallástevő katechismus. Sárospatak, 1813. (Többször még újabban is ujra nyomatott.)

7. A keresztyén vallásra való útmutatás. Stapfer után. U. ott, 1813. (Sok kiadása van.)

8. Láczai Sz. József Predikatziójinak három darabja. U. ott. 1813-14., 1819-20. Négy kötet.

9. Diadalmi pompa, vagy is, az igaz ker. hazafinak okok diadalmi örvendezése, melyet a 16., 17., 18. octoberben 1813. Lipsia alatt történt fényes és hasznos győzedelem ünneplésére egybegyült minden hitfelekezetű hazafi sokaság előtt élő szóval elő-adott. U. ott, 1814.

10. A reformatázió harmadik századjának öröm innepe, melyet az egyházi felsőség rendeléséből közönséges examenti alkalmatossággal egybegyült külső és belső főrendekkel, és vallását szerető sokasággal együtt szentelt. U. ott, 1817.

11. A jegyzetekre tett próbavizsgálás a reform. harmadik százados öröm ünnepe után való esztendőben. U. ot, 1818.

12. Az egyházi főigazgatóknak Istenes méltósága. Vay József főgondnok felett. U. ott, 1822.

13. Az Isten házának okos és keresztyéni szeretete azon prédikátzióba foglalva, mely elmondatott S.-Patakon márcz. 13. 1825. a nagy templom megujításáért tartott hálaadásnak innepnapján. U. ott, 1825.

14. Erkölcsi olvasókönyvecske. Készítette az apróbb oskolák számára. U. ott, 1825.

15. Rövid erkölcsi tudomány. U. ott, 1826.

16. Hazafiúi keresztyén hódolás, mellyel dicsőségesen országló Ferencz királyunk becses életéért való hálaadásra s esedezésre kivánta buzdítani minden rendű hallgatóit ... febr. 12. 1826. U. ott, 1826.

17. Templomi köznapi könyörgések. U. ott, 1827.

Szerkesztette a Prédikátori Tárház cz. folyóiratot (nyom. Veszprémben) 1805-1808. Három darab 12 füzet. Fábián Józseffel együtt (ebben több czikke és prédikáczói.)

Nevét: Láczai Sz. Józsefnek és Láczai Józsefnek is írta.

M. Hirmondó 1794. I. 592. l.

Annalen der Literatur 1805. Intelligenzblatt 171. l.

M. Kurir 1806. II. 1. sz.

M. Kurir 1814. Honnyi Levelek 6. sz.

Hazai és Külföldi Tudósítások 1828. II. 39. sz.

Prot. Egyh. és Isk. Lap 1847. 26. sz.

Kis János Emlékezései II. 110. l.

Danielik, Magyar Irók II. 171.

Sárospataki Lapok 1890. 44. sz. (László János.)

Petrik Könyvészete és Bibliogr. II. 623. 644.; IV. 60.

Irodalomtörténeti Közlemények 1892. 359. l.

Zoványi Jenő, Theologiai Ismeretek Tára II. 308. l.

Kazinczy Ferenc Levelezése II., VII., VIII. k.