Kezdőlap

Márkus Dezső,

jogi doktor, kir. törvényszéki biró, szül. 1862. okt. 15. Pakson (Tolnam.); tanulmányait Budapesten végezte, 1885-ben jogi doktor, 1886. ügyvéd lett (tagja az ügyvédvizsgáló bizottságnak, 1889-ben jegyzője volt a tizedik magyar jogászgyűlésnek és titkára a budapesti ügyvédi körnek). 1894-ben kir. törvényszéki birónak neveztetett ki és a királyi igazságügyminiszterium codifikáló osztályában alkalmaztatott, hol jelenleg is működik. A Budapesten 1899-ben tartott nemzetközi gyermekvédő congressusnak egyik előadója volt és a házasságon kívül született gyermekek jogállásáról értekezett.

A Nemzetnek egy ideig belső dolgozótársa volt. Czikkei 1886 óta a Jogtudományi Közlönyben, a Fővárosi Lapokban, a Debreczeni kir. táblai Értesítőben, csaknem az összes napilapokban, az Ügyvédek Lapjában, a Jogban, az Egyenlőségben s az általa szerkesztett Jogi Szemlében (1889-93), a Budapesti Szemlében jelentek meg.

Munkái:

1. Magyar törvények. A vonatkozó összes törvényekkel, rendeletekkel és a hazai és külföldi felső biróságok elvi jelentőségű határozataival. (Weiner Adolffal együtt). II. kötet: A végrehajtási törvény. A vonatkozó törvények- és rendeletekkel, valamint a magyar királyi curia, a királyi ítélőtáblák, a pénzügyi közigazgatási biróság, úgyszintén az osztrák s a német felső biróságok elvi jelentőségű határozataival ellátta. Budapest, 1886.

2. Felső biróságainak elvi határozatai. A kir. curia, a kir. ítélőtáblák és a pénzügyi közigazgatási biróság döntéseinek rendszeres gyűjteménye. U. ott, 1891., 1892. Öt kötet; 2. bővített és javított kiadás. U. ott, 1891-97. Nyolcz kötet. I. kötet. Magánjog. Vagyonjog. II. köt. 1891. 2. bőv. és jav. kiadás. Családi jog. Öröklési jog. Telekkönyvi rendtartás 1893. III. 1893. 2. bőv. és jav. k. Polgári törvénykezési rendtartás. Végrehajtási eljárás. Ügyvédi rendtartás. Közjegyzői törvény 1894. és 1901. IV. 1893. 2. bőv. és jav. k. Büntetőtörvény. Bünvádi eljárás. Sajtótörvény. Sajtóeljárás 1894. VI. k. az I-V. kötet név-, tárgy- és tartalommutatója. VII. köt. 1894-1896. Magánjog. Telekkönyvi rendtartás. Polgári törvénykezési rendtartás. Sommás eljárás 1897. VIII. 1894-1896. Végrehajtási eljárás. Ügyvédi rendtartás. Kereskedelmi törvény. Váltótörvény. Csődtörvény. Büntetőtörvény 1897. IX. k. 1896-1898. U. ott, 1898. II. kötet. Kereskedelmi törvény. Váltótörvény. Csődtömeg. Sommás eljárás. 1870-1897., 1898. X. 1898-1899. XI. kötet 1900., XII. k. 1901. (Tárgymutatója az eddig megjelent köteteknek és az azokban felsorolt irodalmi és jogforrásanyagnak. U. ott, 1893). Ugyan-e gyűjtemény zsebkiadása. U. ott, 1896-1901. Három kötet).

3. A feltételes ítéletekről. U. ott, 1891. (M. Jogászegyleti Értekezések VI. 8. mások vitájával együtt).

4. Külföldi biztosító társaságok Magyarországon. Tanulmányok a biztosítási ügy köréből. I. The Grasham. U. ott, 1891. (Németül. U. ott, 1891.)

5. A polgári törvénykezési rendtartás kézikönyve. I. kötet. Általános határozatok. Rendes eljárás. Kereskedelmi és váltó-eljárás. Eljárás a kiskorúság meghosszabbítása, az atyai hatalom gyakorlatának megszüntetése, a gondnokság alá helyezés kérdésében. U. ott, 1894. (Fodor Árminnal együtt. 2. átdolgozott kiadás. 1895.). II. k. Sommás eljárás. Fizetési meghagyások. Községi és békebirói eljárás. Kereskedelmi és váltó-eljárás. Sommás ügyviteli és iratminták. 1894. III. k. tartalma: Örökösödési eljárás. Jogsegély, 1897. Bélyeg- és illetékszabályok. Pótfüzet. 1896. Rendeleték az örökösödési eljárásról szóló 1894: XVI. törvényczikkhez. Örökösödési eljárás. Rendeletekkel és bélyegszabályokkal bőv. kiadás. 1896.

6. Az ügyvédség szervezete. U. ott, 1893. Magyar Jogászegyleti Értekezések VIII. 9.).

7. Polgári perrendtartás. Az 1868. LIV., 1881. LIX., 1893. XVIII. és XIX. törvényczikkek. Sommás ügyviteli szabályok. Bélyeg- és illeték-szabályok. Jegyzetekkel és a vonatkozó összes jogszabályokra vonatkozó utalásokkal. U. ott, 1894. (2. a joggyakorlatokkal és újabb rendeletekkel bőv. és átdolg. kiadás 1897. Fodor Árminnal együtt).

8. A házassági jog és az anyakönyvi törvény kézikönyve. Az 1894. XXXI., XXXII. és XXXIII. törvényczikkek és az azokra vonatkozó összes rendeletek és utasítások. Magyarázatokkal, a vonatkozó összes jogszabályokra való utalásokkal, valamint az anyakönyvi kerületekre vonatkozó helységnévtárral. U. ott, 1895. (Olcsóbb kiadás. U. ott, 1896. Németül. U. ott, 1895.)

9. A holtkézi törvények Magyarországon. U. ott, 1897. (Magyar Jogászegyleti Értekezések XIII. 1.).

10. A részletügyletek törvényhozási szabályzatról. U. ott, 1897. (M. Jogászegyleti Értek. XIV. 6.)

11. A házasságon kívül született gyermek joga. Ugyanott, 1898. (M. Jogászegyleti Értekezések XV. 4. és a Grill-féle Jogi-Könyvtár III. k. Németül Puttkammer & Mühlbrecht, Berlin, 1899.)

12. Pragmatica sanctio lényege és annak helyzete a magyar közjogban. U. ott, 1898. (M. Jogászegyl. Értek. XVI. 4. Többek vitáival együtt).

13. Az ügyvédi dijak törvényhozási szabályzatának alapelvei és ezek alapján kidolgozott törvényjavaslatnak tervezete. U. ott, 1898. (M. Jogászegyl. Ért. XVII. 1.)

14. A Corpus Juris Hungarici és a magánjogi codificatio. U. ott, 1899. (M. Jogászegyl. Értek. XIX. 2.)

15. Jogtörténelmi tanulmány Verbőczy azon állítása fölött, hogy a régi magyar peres eljárás galliai eredetű, írta Kosutány Ignácz. U. ott, 1899. (M. Jogászegyl. Értek. XIX. 3.)

16. Magyar Magánjog. Budapest, 1901.

Alapította és szerkesztette a Jogi Szemlét 1889. októbertől 1893. decz. 20-ig. Szerkesztette a Magyar Törvénytárt (Corpus Juris Hungarici) millenniumi emlékkiadását (1000-1895), bevezetésekkel, magyarázatokkal és utalásokkal kisérve 1895.; husz kötet és ennek eddigi folytatása (1896-1900.) öt kötetben; magyarázó jegyzetekkel és a Magyar Jogi Lexikont 1898 óta I-III. kötetét (melybe maga több száz czikket írt) és a Grill-féle Jogi Könyvtárt.

Pulszky Ágost egyetemi tanár előadásai után Jogbölcsészeti Jegyzeteket készített Weiner Adolffal és azokat kőnyomatban kiadta 1881. (2. átdolg. és bőv. kiadás) Budapesten két részben, 4rét 192 és 171 lap (a m. n. múzeumi könyvtárban).

M. Könyvészet 1886., 1891-98.

Pallas Nagy Lexikona XII. 347., XVIII. 223. l.

Corvina 1900. 6. sz., 1901. 12. sz.