Kezdőlap

Mátyás Flórián,

nyelvész és történeti forrás-kritikus, a m. tudom. akadémia levelező taga, szül. 1818. máj. 3. Detrehemben (Torda-Aranyosm.). 1859. jan. 24-től 1861-ig a pécsi r. kath. főgymnasium tanára volt, hol a latin és görög nyelvet és irodalmat tanította. A m. tudm. akadémia 1858. decz. 15. választotta levelező tagjának és 1883. máj. 16. átment a bölcseleti, társadalmi és történeti tudományok osztályába; 1989. máj. 6. lett rendes tag. Állandóan Pécsett lakik.

Czikkei a M. Nyelvészetben (I. 1856. Magyar-árja nyelvhasonlatok); az Akadémiai Értesítőben (1859. III. A hasonlító nyelvészetről, tekintettel a magyar nyelv ékirati fontosságára, 1867., 1870-1871. Anonymus időkoráról, 1868. A nyelvtörténeti tanulmányok szükséges voltáról, 1869. Jelentés a Veszprémben, Szatmárt és Esztergomban felkutatás czéljából tett tudományos utazásról, kivonat, Péter király származása, kivonat, Gizela szent István felesége védelme, I. Géza király 1075. eredeti oklevele nyomozásáról, 1875. Egyházviseleti régiségek, 1878. Béla király névtelen jegyzőjéről; 1898. Chronologiai birálat egy honfoglalás előtti hadjáratról Németországban); a Nyelvtudományi Közleményekben (III. 1875. Régi magyar családi és időnevezetek, IV. 1876. Magyar nyelvritkaságok); a Századokban (1886. Nyilt levél a szerkesztőhöz a Magyar történeti kutfők IV. kötete ügyében, 1894. Magyar történeti problemák, Diplomatiai vitatkozások, 1895. Szent István király kanonisatiója); az Egyetemes Philol. Közlönyben (1889. Nyelvtörténeti szótár, 1893. Nyelvtörténeti szótár kisérlet); a Katholikus Szemlében (1896. Korunk történetirói).

Munkái:

1. Magyar-ârja nyelvhasonlatok. Pécs, 1857.

2. A magyar nyelv finnitési törekvések ellenében. U. ott, 1857.

3. Észrevételek finnező véleményre. A magyar ősvallásról, nyelvészeti viták, és ujabb magyar-ârja nyevlhasonlatok. U. ott, 1858.

4. A Keleti adomák rokonnemű keresztény példákkal hasonlítva. Ifjúság képzésül közli ... Pest, 1858.

5. A hasonlító nyelvészetről tekintettel a magyar nyelv ékirati fontosságára. Székfoglaló. Pest, 1859. (M. Akadémiai Értesítő III.).

6. Magyar nyelvtudomány 1. füzet. A magyar birtokviszony. Nyelvszabályozási munkálat. Függelékül: Az 1859. júl. 7. olvasott akadémiai székfoglaló beszéd. Pécs, 1860. II. füzet. Akadémiai értekezések igazításul és potlékúl a Magyar nyelv Szótárához. U. ott, 1863. ...

7. Magyar nyelvtörténeti szótár. Pest, 1868-1869. Két füzet. (Ismertetés, Budapesti Közlöny 1870. 193. szám).

8. Hildegund. XII-ik századi történet. Ugyanott, 1868.

9. Historiae hungaricae fontes domestici. Quinque Ecclesiae & Budapestini 1881-85. M. Florianus névvel. Négy kötet. (Pars I. Scriptores. Vol. I. Vita S. Stephani regis et Emerici ducis, Vol. II. Chronica Hungarorum. 1. Magsitri P. Belae regis notarii, 2. Magistri Simonis de Keza Gesta Hungarorum, 3. Chronicon pictum Vindobonense. Ad fidem codicum recensuit, observationes, disquisitionem de aetate Belae regis notarii et animadversiones criticas adjecit. 1883. Vol. III. Chronicon Dubnicense cum codicibus Sambuci Acephalo et Vaticano, chronicisque Vindobonensi Picto et Budensi accurate collatum. Accesserunt 2. Adnotationes chronoligicae seculi XII. et XIII-i. 3. Cronicon Monacense. 4. Chronicon Zagrabiense. 5. Joannis de Vtino brevis narratio de regibus Hungariae, recensuit et praefatus est. 1884. Az első három kötet a szerző költségén jelent meg Pécsett. IV. Chronica minores. Chronicon Posoniense. Magistri Rogerii Carmen miserabile. Adnotationes historicae. Ducum ac regum Hungariae genealogia triplex. Petri Ransani epitome rerum Hungaricarum. Recensuit et disquisitionem de anno natali S. Sephani regis adjecit ... Auspiciis et sumtibus Academiae scientiarum Hungaricae. Budapestini, 1885. Ism. Századok 1884.).

10. Eledel és pénz csak mellékes járulékok és idézések Isten szine elé. Történeti adatok gyüjteménye. Pécs, 1893.

11. Történeti egyezések és tévedések. Budapest, 1896. (Értekezések a tört. tud. kör. XVI. 10.).

12. Pogány szokások őseinknél. Roger és Tamás esperesek a nagy tatárjárásról. U. ott, 1897. (Értek. a tört. tud. kör. XVII. 2.).

13. Egy honfoglalás előtti hadjáratról és I. Endre, Kálmán királyaink halála évéről. U. ott, 1898. (Értek. a tört. tud. kör. XVII. 8.).

14. A magyarok első hadjáratai. U. ott, 1898. (Székfoglaló. Ért. a tört. tud. kör. XVII. 9.).

15. Chronologiai megállapítások hazánk XI. és XII. századi történeteihez. U. ott, 1899. (Ért. a tört. tud. kör. XVIII. 5.).

16. Szent László és Imre királyok végnapjai és II. Endre életévei, fogsága és temetése. U. ott, 1900. (Ért. a tört. tud. kör. XIX. I.).

Hölgyfutár 1858. 297. sz.

Akadémiai Értesítő 1867. 60., 160., 1868. 206., 1869. 33., 1883. 59., 1898. 258. l.

Nemzeti Ujság 1883. 49. sz.

Petrik Könyvészete és Bibliogr.

P. Napló 1883. 150.

Pesti Hirlap 1883. 151. szám.

M. Könyvészet 1896-99.

Pallas Nagy Lexikona XII. 416., XVIII. 238. l.