Kezdőlap

Miháltz István,

bölcseleti doktor, Jézus-társasági áldozópap és tanár, szül. 1726. decz. 25. Rettegen (Szolnok-Dobokam.) és 1742. okt. 19. Kolozsvárt lépett a rendbe; 1743-44. novicius volt Trencsénben, 1746-48., tanult bölcseletet és természettant Kassán, 1750. Esztergomban algymnasiumi tanár, 1754-től két évig theologiát tanult, mire bölcseleti doktor lett; tanította Kolozsvárt és Nagyszombatban 1759-69-ben a bölcseletet és természetjogot s egyházi szónok volt; innét Kolozsvárra ment szintén hitszónoknak; majd hittérítő volt Erdélyben és 1762-ben a kalocsai egyházmegyében; 1763. Székesfejérvárt, 1764-66. Kolozsvárt, 1767. Udvarhelyt magyar hitszónok; 1770-től Gyulafejérvári erdélyi hittérítő; a rend feloszlatása (1773) után apostoli protonotárius, kir. apostoli missionarius, Erdélyben Aranyos-Széken a sinkfalvi kath. egyháznak és filialisának administratora volt. Meghalt 1784-ben.

Munkái:

1. Ethica animalium. Claudiopoli, 1751.

2. Ethica hominum. U. ott, 1752.

3. Az okosok hite. Neumayr Ferencz után magyarra ford. U. ott, 1765.

4. Keresztény Seneca, az az keresztény virágocskák, mellyek Annaeus Seneca leveleinek gyönyörűséges kertéből szedettek és ... magyar versekbe köttettek, most pedig a magyar nemzetnek hasznára kinyomtattattak. U. ott, 1768.

5. Utazó, s a jövevény unitarius vallásról beszélgető catholikus. Irta deákul T. P. Raicsáni János, ford. magyarra .... U. ott, 1770.

6. Vanier Jakabnak ... Paraszti majorja, mellyet magyarra fordított, versekbe foglalt, sokakat kihagyott; amellyeket vagy maga tapasztalt; vagy mások tapasztalásából hallott ... Szeben, 1779.

7. Septimius Tertullianus a régiségekről irt könyve, melyet magyar nyelvre fordított. Kolozsvár, 1785. (A censurai engedély 1783. nov. 17. kelt Bécsben).

Catalogus Societatis Jesu 1744-1773.

Horányi, Memoria II. 609. l.

Benkő, Transsilvania II. 456. l.

Catalogus Bibl. Franc. Com. Széchenyi II. 107., 216., 336., 447. l.

Katona, Historia Critica XLI. 612. lap.

Fejér, Historia Academiae 52., 85. l.

Stoeger, Scriptores 228. l.

Szinnyei Könyvészete.

Petrik Bibliogr.

De Backer-Sommervogel, Bibliothèque-Bibliogr. V. 1079. h. (Neve a két utóbbinál Mihatznak irva).