Kezdőlap

Rubinyi Mózes,

bölcseleti doktor, az izraelita polg. iskola rendes tanára, az izraelita országos tanítóképző-intézetben is tanít, született 1881. április 1. Debreczenben; itt végezte középiskolai tanulmányait; a budapesti egyetemen nyolcz félévig tanult. ez idő alatt a m. tud. akadémia nyelvtudományi bizottságának megbízásából két nyáron járt a moldvai csángóknál ezek nyelvének tanulmányozása czéljából. elvégezvén egyetemi tanulmányait Budapesten, Németországba ment, hol Lipcsében és Berlinben két félévig foglalkozott az általános nyelvtudománynyal Wundt, Sievers és Brugmann vezetése alatt.

Czikkei a Vasárnapi Ujságban (1900. A moldvai csángókról); az Ethnographiában (1901. A moldvai csángók multja és jelene); az Erdélyben (1902. Csángóország); az Ethnogr. Mittheilungenben (1902. Die Csángó-Magyaren in der Moldau); a M. Nyelvőrben (1904. Irodalmi köznyelvünk szókincse); írt még a Keleti Szemlébe, a Budapesti Hirlapba, az Ujságba; 1902 óta a lipcsei Literarisches Centralblattban a magyar nyelvtudományi munkákat ismerteti.

Munkái:

1. Adalékok a moldvai csángók nyelvjáráshoz. Bpest, 1901. (Különny. a M. Nyelvőrből.).

2. Ujabb adalékok a csángók nyelvjáráshoz. U. ott, 1902. (Különny. a M. Nyelvőrből.)

3. Csángóország. U. ott, 1902.

4. Két tanulmány a nyelvészet és a nyelvművelés történetéből. Grimm és Révai. A Mondolatról s a nyelvújítás egy elhanyagolt forrásáról. U. ott, 1903. (Nyelvészeti Füzetek 6. Különny. a M. Nyelvőrből.)

5. Révai Miklós élete és nyelvészeti törekvései. Szemelvényekkel. Írta és jegyzetekkel ellátta. Pozsony, 1904. (Segédkönyvek a magyar nyelv és irodalom tanításához 13.)

6. Tanulmányok a romániai csángókról. Bpest, 1906.

7. Általános nyelvtudomány U. ott, 1906. (Sajtó alatt.)

M. Könyvészet 1902-1904.

Corvina 1906. 14. sz. és önéletrajzi adatok.