Kezdőlap

Scitovszky Ker. János (nagykéri),

bölcseleti és theologiai doktor, bibornok és esztergomi érsek, herczeg-primás, a m. tudom. Akadémia igazgatósági tagja, 1785. nov. 1. Bélán (Abaujm.), hol atyja tanító volt; tanult Jolsván, később jótevők segedelmezésével Rozsnyón, hol 1804-ben az egyházmegye növendékei közé felvétetett; innét Nagyszombatba küldték a felsőbb osztályokba. 1808-ban bölcseleti, 1813. a pesti egyetemen theologiai doktorrá avatták. 1809. nov. 5. fölszenteltetett és a rozsnyói püspöki lyceumban azonnal a bölcselet és mathematika, 1881. pedig a theologia tanárává neveztetett ki, s ez utóbbi hivatalát rozsnyói püspökké kineveztetéseig folytatta. 1824. szeptember 14. rozsnyói kanonokká s a papnevelő-intézet igazgatójává, 1827. aug. 17. rozsnyói, 1838. nov. 19. pécsi megyés-püspökké neveztetett ki. 1849. júl. 21. Magyarország hgprimásává, esztergomi érsekké lett. 1850-ben a szent Istvánról nevezett papnevelő-intézetet Nagyszombatból Esztergomba helyezte át. 1853. márczius 7. IX. Pius pápa I. Ferencz József ajánlatára bibornokká tette; ugyanazon év márcz. 16. a m. tudom. Akadémia igazgatósági taggá választotta. A nagyszombati gymnasium alapítására adott 200 ezer forintot; a nőnevelés végett alapított pécsi nőzárda és templomra közel 280 ezeret. Pécsett a tanítóképzőt maga tartotta fenn, ő fizette a tanárokat, az ifjak közül 10-12 szegényebbet élelem- és pénzzel segélyezett. Az esztergomi bazilika építésére 2.051,527 frtot fordított sat. Magyarország fő- és titkos kanczellárja, a Szent István-rend főpapja, Lipót-rend nagy keresztes vitéze, ő felsége valóságos belső titkos tanácsosa, m. kir. helytartósági tanácsos, Esztergomm. főispánja, a hétszemélyes ítélőtábla birája sat. volt. Meghalt 1866. okt. 19. Esztergomban. Nagy-Virág Mihály kanonok azon év nov. 27. tartott fölötte emlékbeszédet.

1854-ben a bold. Szűz szeplőtelen fogantatásáról szóló hitczikkely kihirdetésére Rómába utazván, ez útjáról írt naplóját a Religióban közölte.

Munkái:

1. A rozsnyói székesegyházban 1829-dik esztendőben Scitovszky János ugyan azon rosnyói megyebéli püspöknek élő nyelvvel mondott egynémelly egyházi beszédgyei. Rosnyó, 1830.

2. Nagy Bőjti egyházi beszédek. Mondattak Rosnyón... 1837. U. ott. (Tótul is megjelent.)

3. Sermo pastoralis... die 23. Maji 1839. occasione solennis suae in episcopum Quinque-Ecclesiensem installationis in cathedrali ecclesia dictus. Quinque-Ecclesiis.

4. Szentek élete, mellyel a keresztény híveknek kedveskedik. U. ott, 1843. (2. kiadás. 1844.)

5. Egyházi beszédek a nagym.... Sc. János pécsi püspök által mondottakból. U. ott, 1844.

6. Elnöki beszéd, mellyel a kir. m. természettudományi társulat 1846. évi pünkösd hava 19. napján tartott nagygyűlését megnyitotta... a társulat első elnöke. Pest, 1847.

7. Egyházi beszéd, mellyet Sz. Mór pécsi püspök első nyilvános ünnepének alkalmával, okt. IV. vasárnapján a pécsi székes-egyházi templomban mondott. U. ott, 1849.

8. Körlevél, mellyet... érsekprimási székének ünnepélyes elfoglalásakor a keresztény katholikus hívekhez intézett. Pécs, 1850. (Németül. U. ott, 1850. Tótul. Pest, 1850.)

9. Sermones occasione Solemnium installationis Cels. Princ. Primatis... die VI. Januarii, festo Epiphaniae, Anno, 1850. Strigonii, 1850. (Tőle van két nagy beszéd. Mellékelve a Religióhoz.)

10. Epistola Pastoralis, in qua pro V.-A.-Diaconis instructionem ad exigentiam hodiernorum adjunctorum conformatam edit. U. ott, 1851.

11. Epistola Partoralis pro tempore Quadragesimae super vitae emendatione. U. ott, 1852.

12. Decreta super visitatione Ordinum Religiosorum. XII. Fasc. U. ott, 1853-55.

13. Decretum super visitatione in Conventu S. Martini de Sacro Monte Pannoniae die 30. Oct. 1855. praesuscepta. Pestini, 1855.

14. Decreta et acta Concilii Provinciae Strigoniensis anno Domini 1858. a Dominica XVII. usque XIX. post Pentecosten. (A 19. Septembris usque 3. Octobris in Primatiali Basilica Strigoniensi celebrati. U. ott, 1859.)

15. Sermo inauguralis, quo Exc. ac. Rev. Dn... Joannes Bapt. Scitovszky... novas aedes Seminarii Cleri jun. S. Stephani R. Hung. et huie uniti Seminarii B. M. Virginis, Tyrnavia, post annos a quo erectum erat tercentos, Strigonium ad avitam Archi-Espicopatus Sedem translati Die 8-a mensis Octobris Anno 1868. Deo O. M. auspice, B. M. Virgine et Omnibus Sanctis Regni Hungariae tutelaribus invocatis, solenniter dedicavit. U. ott, 1865.

16. Megnyitó beszéd, melylyel Főm. és főt.... Scitovszky János bibornok, ... az általa alapított esztergomi apáczazárdába pauli sz. Vincze leányait okt. 15-én 1865. évben ünnepélyesen bevezette. Esztergom.

17. Circulares Litterae Dioecesaneae anno 1865. ad Clerum Archi-Dioecesis Strigoniensis... a Jo. Scitovszky dimessae. Nro 1-26. U. ott.

Rosnyói Egyházi Töredékek VIII. 1834. 115., 122. l.

Pauler János, Az egyházi rend érdeme. Székesfejérvár, 1847. 340., 381., 474. l.

Budapesti Hirlap 1853. 69., 1859. 265., 266. sz.

Vasárnapi Ujság 1856. 18., 35., 36. sz. arczk., 1866. 43. sz. arczk.

Religio 1858. I. 33. sz.

Ferenczy és Danielik, Magyar Írók. Pest, 1856.

Képes Ujság 1859. 18. sz. arczk.

Ország Tükre 1862. 1. sz. arczk.

Nagy Iván, Magyarország Családai X. 111. l.

1866: Virág Mihály, A nagy pap és nagy hazafi példányképe. Pécs, Magyarország és a Nagyvilág 9. sz. arczk., 43. sz. arczk., Pesti Napló 241. sz., Hazánk és a Külföld 43. sz. arczk., Sürgöny 240., 242. sz. A Hon 245. sz., Magyar Világ 242. sz., M. Sion 1866., 1867.

Országgyűlési Arczképcsarnok. Pest, 1867. arczk.

István bácsi Naptára 1868. 70. l. arczk.

Brüsztle, Recensio. Quinque-Ecclesiae, 1874. I. 519. l.

Esztergom 1875. 44. sz., 1879. 31., 32. sz.

Petrik Bibliogr.

Uj M. Sion 1886. 627. l.

Zelliger Alajos, Egyházi irók Csarnoka. Nagszombat, 1893. 472. l.

Illéssy-Pettkó, A királyi könyvek. Bpest, 1895. 191. l.

Pallas Nagy Lexikona XIV. 1009.